Scroll to Top

#Indundi| Ca urwevu! | Hano abahinga baratwibira akabanga k’ugushika kuco wifuza udasimbaguritse.

By Indundi Staff / Published on Friday, 16 Dec 2016 12:08 PM / /

Ibwirizwa rimwe rikomeye ngenderwako mu buzima kandi ngo uwuryisunze aheza agatera imbere ni ibwirizwa twoshira mu kirundi duciye ku mugani waciwe na basokuru ugira uti” Ntakabur’imvo”. (Ku bazi igifarasa rika rivuga gutya “la loi de cause à effet”).

Aha abahinga mu vyotuma umuntu atera imbere ntibarya umunwa mu kumenyesha yuko ,uwo wese ashaka gushika kuco yifuza ko yozirikana buri musi iryo bwirizwa. Mu nsiguro rero yoroshe gutahura, n’uko iryo bwirizwa rimenyesha ko atakintu kiba kidafise inyanduruko.

Batumenyasha yuko ukwo turi uno musi, ari icegeranyo c’ivyo twagiye turaba bukebuke dogiridogiri maze mpaka duhava tumera dutya. Nta kintu rero ngo kiri bube ataco kivuyeko.

Iryo bwirizwa rero abahinga baraheza bakarikoresha mukwibutsa ko mukiringo ushaka gushika kuri ico cose wifuza utegerezwa nyabuna ugatohoza neza maze ukamenya ukwo abandi bagize kugira bagishikeko maze gutyo nawe ugaheza ukagira kuno maze ukagishikako.

Abahinga rero batwibira akabanga ko imbere y’ukugira inambu y’itunga kanaka nyabuna ngo wobanza ukagira inambu y’ukumenya  hamwe n’ugukurikiza uko ayo matunga yabonetse, gutyo rero ugashira inguvu mu guca muri iyo nzira , haguhahamira gusimbira kuri nya matunga.

Mu kiringo rero utemeye guhahamira izo nzira imbere y’uguhahamira amatunga, uraheza ngo ntihagire ikindi uri bushikeko atari imyidogo kuko ushaka gutarukira kubihiye utabanje kurima, ugatera, ukabagara, ugasasira,  ukimbura , ugasoroma , ugasenya, ukarahura  akariro , ukadomeka, na canecane utibagiye kuba kandi witegekanije akunyu k’ukubikoza gutyo woye kubirumanga. N’aha abasokuru barayamaze bati “ Nta wuvuka rimwe ngo yuzure ingovyi

Ibi rero, abahinga barinda banavuga, n’abasokuru bari barayamaze kuko bagize bati “imbuto itewe niyo imera” bakongera kandi bati “Urima itiro ukimbura ingonera”. Nayo aho hambere kandi abariko barasekura baririmba bavuga bati “Sekura umudidizo, naburimye bambona, nzoburya bansaba”.

Muri make neza na neza icara hasi wiyumvire uti jewe nshaka gushika kuri kino. Ivyo ubimaze, heza rero urabe hirya no hino abandi bahashitse uko babikoze; ushire umuzirikanyi na cane cane ku mikenyuro inyuranye bakoresheje nawe dogiridogiri uheze urabe, ugire ukwo nyene. Ni waca urwevu ukaraba uko abateye imbere batanguye, uzosanga kenshi mbere wewe aho uri umerewe neza kurusha uko batanguye bameze.

Haguruka , ukore ukire! Tera imbuto buri musi, uzoteba wamure kuko ntacijana, ntukababazwe n’uko utaronse ic’ushaka bwa kibiriraho, nyabuna ahubwo ubabazwe n’uko ata musi urenganye ata rubuto uteye.

Umuhinga yabaye rurangiranwa mu mukino w’amaboko, Mickael Jordan, abamukurikiranye bamenyesha ko yagiye kuba ighangange mu gutera muri rya gori amaze kugerageza incuro hafi 10.000.

Na cane cane Rwaruka, HAGURUKE MUKORE MUKIRE, URUKIZA RUZOVA MURI MWEBWE NYENE!

111 total views, 0 views today

Add Comment