Scroll to Top

#Burundi| Ibi nivyo biriko birakorwa kugira ngo itegeko ry’umukuru w’igihugu rije mu ngiro

By La Rédaction / Published on Tuesday, 10 Jan 2017 00:41 AM / /

Mu ntumbero y’ugushira mu ngiro ingingo y’umukuru w’igihugu cacu Petero Nkurunziza y’ukugirira ikigongwe abapfungwa bari baciriwe urubanza rw’umunyororo utarenga imyaka itanu, bakaba bari bamaze gukwiza bine vya bitatu vy’uwo munyororo baciriwe, umushikiranganji w’ubutungane Aimé Laurentine KANYANA amenyesha ko urutonde rw’abo banyororo bagirirwe ikigongwe ko ruza rwaramaze gutunganywa.

Nk’uko umushikiranganji Aimé Laurentine KANYANA abandanya abishikiriza, uburyo bw’ukuzoshikana mu miryango yabo abo bazoba barekuwe ngo nibwo bucihwezwa neza kuko ngo bategerezwa kurondera uburyo bw’ukubunguruza gushika mu miryango yabo hamwe n’uguteguza abatware b’aho baba bazoshikira kugira ngo bazoze kubakira.

Aimé Laurentine KANYANA arongera kandi akamenyesha ko abo bazoba bapfunguwe ko hari inyigisho zitegekanijwe kuri bo z’ukubigisha gukunda igihugu hamwe n’impanuro bazotekererwa z’ukungene bazoshobora kubana n’abandi banyagihugu bazoba basanze mu kibano bazoshikira.

Uwo mushikiranganji akamenyesha ko izo nyigisho zitezwe kuzotangura mu ndwi iza, zikazoheza zigatangurira muri imwe mu mabohero makuru makuru nk’irya Bujumbura canke irya Gitega gutyo bibandanye no mu yandi mabohero atandukanye asanzwe ari mu gihugu.

Categories : homepage kirundi

Add Comment

Comments (0)

Write a comment ...
Post comment
Cancel