Scroll to Top

#Burundi| Uwu mwaka turimwo ngo ntuzorangira bitagiye mu ngiro

By La Rédaction / Published on Tuesday, 07 Feb 2017 01:05 AM / /

Ni mu nama yari yakoranije abamenyeshamakuru basanzwe bakora kw’insamirizi na Televiziyo y’igihugu RTNB mu mpunyapfunyo y’ururimi rw’igifaransa, umuyobozi mukuru wayo, bwana Salvator Nizigiyimana yamenyesheje ko muri uno mwaka turimwo wa 2017 hagiye gushirwaho umurongo mushasha uzohora utanga amakuru uko iminota mirongo itatu irangiye, uwo nawo ngo ukazoheza ugakora amasaha mirongo ibiri n’ane ku mirongo ibiri n’ane.

Uwo mubonano ukaba wari ufise ihangiro nyamukuru ry’ugutanga icegeranyo c’ibimaze kurangurwa hamwe n’ibigiye kubandanya birangurwa mu ntumbero y’ukuguma hagarukanwa akanovera muri uwo mwuga w’ukumenyesha amakuru.

Salvator Nizigiyimana akaba yaciye aboneraho akaryo k’ugukeza abamenyeshamakuru basanzwe bakora kuri iyo nsamirizi y’igihugu, yongera abahamagarira kwama na ntaryo batanga ibiganiro bitandukanye na canecane mu kwama bashikiriza amakuru ahamagarira abenegihugu kwijukira gusumba ibikorwa bijanye n’ukwiteza imbere.

Uwo mubonano ukaba warangiye abari bawitavye bahanahana ivyiyumviro ku tuntu n’utundi.

110 total views, 0 views today

Add Comment