;
Scroll to Top

Abarundi baba muri America mu ntara ya Arizona barahimbaje umusi mukuru w’ukwibuka RWAGASORE na NDADAYE

By Janvier Nzokurigomba / Published on Monday, 06 Nov 2017 20:55 PM / No Comments / 1260 views

 

Hari ku musi wa gatandatu , igenekerezo rya 28 Gitugutu 2017, aho Abarundi baba muri Arizona bariko bibuka incungu y’ukwikukira kw’Uburundi: Umuganwa Ludoviko Rwagasore hamwe n’incungu ya Demokarasi Melchior Ndadaye.
Ibirori vyo kwibuka izo ncungu z’Uburundi vyabereye kw’ishure ryisumbuye ryitiriwe Apollo, ahitwa Glendale kimwe mu bisagara bikikije Phoenix umurwa mukuru w’intara ya Arizona.

Ivyo birori vyari vyatewe iteka n’Abarundi isinzi baba muri Arizona utibagiye n’abanyamahanga. Umwe mu bashikirije amajambo yari umupfasoni  Julie Ngiriye asanzwe aba muri Arizona. Mw’ijambo ryiwe, Julie Ngiriye yarasiguriye ishengero ubuzima bwaranze Umuganwa Ludoviko Rwagasore na President Melchior  Ndadaye , hanyuma atanga impanuro asaba ko Abarundi baba  hanze y’Uburundi  bogendera iragi ry’izo ncungu na cane cane mu gukorera hamwe no guharanira inyungu ya bose. Yarasavye ashimitse ko urwaruka rwokwijukira amashure kuko kwiga bifise akamaro kanini cane. Julie Ngiriye  yarangije asaba Abarundi bose  baba muri Arizona, abize n’abatize,abava mu moko yose no mu madini yose, ko bokunga ubumwe, bagashira  inguvu zabo hamwe mu gukomeza umubano mwiza no gufashanya.

Abandi bafashe ijambo babaye urwaruka.Uwuherutse guheza amashure kaminuza Arnaud Guillaume  Irakoze yahimirije urwaruka kwijukira amashure  kuko izo ncungu z’Uburundi zose zari zarize arico catumye baja imbere y’abandi mu vyiyumviro vyo kubaka igihugu c’Uburundi bari bafise. Umunyeshure Gloria nawe muri Poème nziza cane yashikirije, yabwiye abari bitavye ivyo birori ko ivyo izo ncungu  zakoze ari intibagiranwa mu Burundi  kandi ko  Abarundi aho bazoba baba hose bazokwama babibuka bongere bakore ibishoboka vyose kugirango igikorwa cakozwe n’izo ncungu z’Uburundi  ntikizokwigere kizimangana.

Abandi mubafashe ijambo harimwo umushingantahe  Samuel Ndayiragije aba muri Phoenix,Arizona. Yasavye ko Abarundi bokwikosora kugira hamwe incungu z’Uburundi zozuka zizosange ivyo zaharaniye vyarashitsweko vy’ukuri. Yasavye kandi ko Abarundi bokwiga kubana mu budasa bwabo.

Umushingantahe Deo Baransaka umwe mubabonye  President Melchior Ndadaye yasiguriye ishengero ryaraho ubuzima bwa President Ndadaye asaba ko Abarundi bokurikiza iragi ryiwe rishimikiye ku bumwe bw’Abarundi no kwubahiriza agateka ka zina muntu. Umushingantahe George Nimenya nawe yasiguriye abitavye ibirori ubuzima bwose bw’Umuganwa  Ludoviko Rwagasore yongera asaba ko Abarundi bogerageza guca mu nzira Umuganwa Ludoviko Rwagasore  yaciyemwo yo  guronderera ineza Abarundi bose atakuvangura.

Twobamenyesha ko ivyo birori vyatangujwe n’igisabisho. Abashikirije amajambo bose bayashikirije inyuma y’ururimbo ruhayagiza igihugu  c’Uburundi hamwe n’amajambo y’Umuganwa  Ludoviko  Rwagasore na  President Melchior  Ndadaye. Abari bitavye ivyo birori, barashimye inyigisho zatanzwe  muri ivyo birori, baraheza baranasangira ibinyobwa n’ibifungurwa! Abandi bari bitavye ivyo birori bari Abanyekongo , Abanyarwanda hamwe n’Abanyamerika.

 

 

14,766 total views, 0 views today