Scroll to Top

Uku niko intererano yo mu matora yo muri 2020 itegekanywa kurihishwa ku muntu

By La Rédaction / Published on Tuesday, 12 Dec 2017 05:42 AM / /

Inyuma y’akamo Nyenicubahiro umukuru w’igihugu cacu yateye abarundi baba abari mu Burundi canke mu bindi bihugu abahamagarira kwitegurira guterera uko umwe wese ashoboye uburyo buzofasha mu matora yo mu mwaka w’2020, iyo ntererano igiye guhora itozwa ku muntu bivanye n’amikoro yiwe.

  Pascal Barandagiye, umushikiranganji w’intwaro yo hagati n’inyigisho zikundisha igihugu

Iyo ntererano ikaba yaciwemwo imirwi itatu, aho umurwi wa mbere ugizwe n’abanyagihugu badakora akazi gahemba, abakozi ba Reta hamwe n’abandi barundi (nk’abikorera utwabo, abarundi baba mu bindi bihugu, amashirahamwe…).

Mu murwi wa mbere ugizwe n’abanyagihugu badafise akazi kinjiza amafaranga, urugo rumwe rumwe bitegekanywa ko ruzohora rutozwa amafaranga y’amarundi 2000 ku mwaka, nayo umunyeshule afise imyaka y’ugutora akazorihishwa amafaranga igihumbi kimwe ku mwaka.

Yamara n’ubwo biri uko, umushikiranganji w’intwaro yo hagati n’inyigisho zikundisha igihugu, Pascal Barandagiye amenyesha ko atari itegeko yamara ko umuntu azotanga iyo ntererano bivanye n’ugushaka kwiwe.

Nayo ku bakozi ba Reta, iyo ntererano ikazorihishwa bivanye n’umushahara w’umwumwe nk’uko bikurikira aha musi :

Umushahara Intererano bijanye ku kwezi
50.000F 500F
Guhera ku 50.001F gushika ku 100.000F 1.000F
Guhera ku 100.001F gushika ku 200.000F 2.000F
Guhera ku 200.001F gushika ku 500.000F 5.000F
Guhera ku 500.001F gushika 1.000.000F 30.000F
Ku bahembwa umuliyoni urenga Umushahara w’ukwezi kwose ku mwaka

Mu murwi wa gatatu, umushikiranganji Barandagiye amenyesha y’uko abawurimwo bazoterera muri ayo matora bivanye n’umutima w’ugukunda igihugu bafise.

 

2,938 total views, 0 views today

Categories : homepage kirundi politics

Add Comment