Scroll to Top

#Urwevu| Urugamba nyamukuru ruhera muri wewe nyene. Akica urugo karuvamwo.

By Indundi Staff / Published on Saturday, 03 Feb 2018 13:55 PM / /
Isanamu ngereranyo y’umutekamutwe

Abahinga baciye urwevu imbere yacu nibo bavyihweje basanga koko umuntu ni umudereva w’ubuzima bwiwe. Uwutaraca urwo rwevu, biraheza bikamugora. Umuhinga wa mbere  yavyihweje maze akagira ico abivuzeko yitwa “Aristote”. Yagize ati intambara ya mbere mu buzima y’ukurwana ukanesha ni intambara urwana nawe wewe nyene.

Eka mbere ababivuze si uwo gusa, abasomyi ba Bibiliya bagasoma neza basosanga benshi barabigarutseko na canecane umutumwa Pahulo.

Muri ka kameremere kacu k’ukwiyorohereza rero, utahaciriye urwevu uraheza ugasanga bitakworoheye. Nkuko mubizi, tuza mubuzima ataco twitwaje kigaragara. Ibirwanisho tuzokoresha mu buzima tugenda turavyegeranya bukebuke uko tugenda turakura. Vyinshi turabikura mu bavyeyi, ibindi tukabikura mu vyiyumviro canke ivyo tubona binyuranye uko tugenda turakura.

Bivanye rero n’inzira umwe wese aba aciyemwo mu buzima bwiwe, araheza iyo akuze agasanga yabaye ico yabaye gifatiye kuri iyo nzira. Niho abahinga baciye urwevu imbere yacu bamenyesha ko umuntu ari “icegeranyo” c’ivyo yaciyemwo.

Birashika rero ugasanga ivyo twaciyemwo ntivyaduteguye bikwiye muri iyi nzira y’ugushobora kwiteza imbere utazeye inze. Muri ico gihe rero iyo umaze guca urwevu ugasanga hari inzitizi, nyabuna uraheza ukirinda kuzigira nk’igikoba( excuse), nyabuna ukarondera kuzirengana ukoresheje ubuhinga abandi baciye urwevu baba barakoresheje.

Aha rero , iyo umaze gufata iyo nzira y’urwevu niho uheza ukahagabira, ukamenya ko ufashe inzira itoroshe y’ukunigana na kameremere kawe. Mu bisanzwe, abahinga bavyihweje basanga ko ikintu cose ugomvye guhindura, cama kinigana kirondera gusubira uko cari. Ushuhije amazi, aguma anigana arondera ibumbeho eka uburorero ni bwinshi.

Mu kugira rero ukure ikintu uko cari ukigire uko ushaka ko kiba , bisaba ko ukoresha inguvu zivanze n’ubuhinga. Nikwo kuko nyene rero. Burya mu kurondera guhinduka, turwana n’akamenyero. Abaciye urwevu bamenyesha ahanini ko ubwonko bwacu bukorera ku kamenyero. Burya ibintu vyinshi ntitubikora kubera ukuvyiyumvira. Tubikora tworohewe kubera akamenyero. Nkuko tubisoma mu gitabo candwitswe na Charles DUHIG” The Power of habit”, ubwonko bwama burondera gufata ikintu cose dukora ko cohinduka akamenyero gutyo kugira nabwo bwoye kuruhuka kuko kamaze kuba akamenyero budasubira gukoreshwa cane.

Ukamara guca urwo rwevu uzoroherwa mu kuba umudereva wawe. Uwuhindura ingeso, yiga iyindi.

 

 

.

6,520 total views, 0 views today

Add Comment