Scroll to Top

Muri CNDD-FDD ntibaragera kuvuga umukandida

By Julien Barinzigo / Published on Tuesday, 13 Mar 2018 06:47 AM / /
                        Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w’umugambwe CNDD-FDD (i buryo)

Umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza yaragenywe mu kibanza c’imboneza yamaho y’abagumyabanga bose ba CNDD-FDD, umusi wa kane ugigwa uwo amasengesho no kwisonzesha.

Umunyamabanga mukuru w’umugambwe uri ku butegetsi mu kiganiro yagiranye n’abameneyesha makuri mu ngoro y’uwo mugambwe, Evariste Ndayishimiye yagarutse ku vyihwejwe mu nama ya komite y’umugambwe asanzwe arongoye hariya i Ngozi ku magenekerezo y’icenda n’icumi ntwarante.

Izo nazo zijanye no gukomeza inama nshingiro, gukurikirana ibikorwa n’inyifato vy’abagumyabanga n’indongozi, gushira mu ngiro imigabo n’imigambi vy’umugambwe CNDD-FDD, gushigikira intwaro ibereye no kwegereza ubutegetsi abenegihugu, gushira mu ngiro akarangamutima k’umugambwe mu guteza imbere igihugu hisunzwe ingingo ngenderwako iterambere rikomoka ku mwenegihugu rikongera rikamugarukako, gutsimbataza no kunagura imigambi iteza imbere abenegihugu mu bisata binyuranye vy’iterambere ry’igihugu.

Ngo nta muryango ubura  se rugo canke imfura, umugambwe CNDD-FDD ni umuryango uzira ubusimbirahamwe. “Hihwejwe intambwe ishimishije Petero Nkurunziza ashikanyeko Uburundi n’abarundi, agaciro k’impanuro zikomeye atanga abagumyabanga bagize komite nkuru y’umugambwe CNDD-FDD baremeje ko ari we mboneza yamaho mu mugambwe CNDD-FDD”. Iyi ngingo Evariste Ndayishimiye akayisigura avuga ko umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza kuva agiye ku butegetsi yafashe ingingo benshi batemera ko zizoshoboka. Aho ngo ni nk’ukwigisha no kuvuza abana ku buntu no guha abakenyezi akaryo ko kwibaruka ku buntu.

Yongeyeko ko iyo ngingo ataho ihuriye no ku menyesha umukandida azoserukira uwo mu gambwe mu matora kuko  ngo muri CNDD-FDD hariyo demokarasi, iyo hageze amatora baricara bakumvikana uwo bazoshira imbere, ico gihe naco kikaba ngo kitaragera.

Mu bijanye n’iterambere,  amakoperative yafashwe nk’inkingi. “Abagumyabanga na cane cane incambwenge basabwe gufata iyambere mu migambi igirira akamaro abenegihugu, iyo bavuka canke baba, bagakorana n’abenegihugu mu makoperative y’iterambere kuva ku rwego rw’intango ariyo nama nshingiro. Umwimbu bazokwerekana niwo uzobabera icemezo mu guhabwa amabanga mu gihugu.’’

Umunyamabanga mukuru w’umugambwe ati :”Uwuzotirimuka kw’ibanga azokurwa mu mabanga yari ajejwe no mu mugambwe, ndetse n’abandi bakozi ba Reta batazokora bisunze akarangamutima ko gutunganiriza abenegihugu no kwubaha itunga rusangi nabo nyene bazosubirizwa.”

Abagumyabanga bagize komite nkuru y’umugambwe CNDD-FDD bahuriye mu nama mu ntara ya Ngozi ku magenekerezo ya 9-10 ntwarante 2018 baremeje ko umusi wa kane uzoba umusi wo gusenga no kwisonzesha hagireko hubakwe ikimenyetso bazohora bahurirako gusenga imisi itatu buri mwaka. Barongeye bahamagarira abagumyabanga kwitwararika imiryango kurusha amoko yabo mu ntubero yo kurondera ugusubiza hamwe kw’abarundi.

1,303 total views, 0 views today

Tagged as:

Add Comment