Scroll to Top

#Urwevu| Ku nzira ijana kw’isonga: Menya hano uko uzorwanya inzitizi” Bwoba”.

By Indundi Staff / Published on Thursday, 05 Apr 2018 04:52 AM / /
Isanamu ngereranyo y”uwaciye urwevu ari ku nzira imijna kw’isonga

Mu nzira rero ija kw’isonga ry’umusozi wahisemwo kwurira, hari inzitizi nyinshi, na cane cane akaba ari iyijanye n’ubwoba. Abantu benshi barananirwa n’ugushika ku masonga kubera ubwoba, ubwoba bw’ukwibaza ko atoshikayo( Ubwoba bw’ukunanirwa). Eka vy’ukuri uwovuga ko ubwoba ari umwansi ntiyoba ashikuje!

Abantu benshi bafise ubushobozi burutanye ariko ugasanga ntaco baruhiye gushikako. Ubwoba rero nk’uko abahinga babitohoje babivuga, ngo bufise amamuko ya kure cane, kuva muri basogokuruza. Mu kiringoa abantu batari bwatere imbere, muribuka ko babana n’ibikoko biryana, ubwoba rero kikaba cari ikintu gikenewe kugira ushobore kumara kabiri, wirinde impanuka y’ugutantamurwa n’intambwe eka n’ibindi.

Yamara naho biri uko, abahinga bamenyesha ko umuntu akivuka ata bwoba aba afise. Ubwoba bugenda burakura uko akura kuko, mu ndera ahabwa vyinshi ar’ivyo abararwa kwirinda. Murabona iyo umwana akiri muto, ico akozeko cose umuvyeyi aca yamirira kura. Mu majambo make, twigishwa kugira ubwoba. Ibintu vyinshi bikikije umuntu kenshi bimujana ku bwoba: Amabwirizwa y’Imana, amategeko y’igihugu , indero…

Ukabona rero ufise ubwoba , ntibigutere ubwoba. Ni ibisanzwe. Niyo ndero warose kandi si wewe wenyene. Barya bose ubona ko barinda s’uko badafise ubwoba. Umuntu adafise ubwoba ntawuvuga ngo ararinda. Kenshi iyo tuvuze ko umuntu arinda twibagira gushirako ikindi kintu. Mu bisanzwe” Uwurinda arind’ubwoba”.

Abahinga rero bavuga ko, iyo ufashe inzira ija ku masonga, utegerezwa kumenya ko hari inzitizi muzohura nazo, na canecane iyijanye n’ubwoba bw’ukwibaza ko utoshika kw’isonga.

Mu kiringo uhagurutse rero, ivyo vyose uvyitege. Nta muti w’ubwoba atari ukuburinda. Ntugatinye ubwoba. Ni ukuburinda. Kwibwira uti biratinyitse muga ndabirinduka. Ico nico kizogufasha gushika aho abandi benshi badashika.

Abahinga bamenyesha ko ata bundi buhinga buhari bw’ugutsinda ubwoba atari ingingo umuntu afashe ( haba mu mutwe canke mu ngiro) y’uko agiye gukora ikintu atinya.( Action). Ukazoguma urindiriye ngo ubwoba buhere uzorindira uruhe.

Fata ingingo y’uko wiyemeje ko, uko bizoba vyose, uzotegerezwa gushika kw’isonga ry’uwo musozi.

2,301 total views, 0 views today

Add Comment