Scroll to Top

#Urwevu| Ku nzira ija kw’isonga: Buke buke bushikana umusiba ku mugezi

By Indundi Staff / Published on Tuesday, 01 May 2018 11:01 AM / /

“Mu kwizera kwacu ko wamaze gushinga ihangiro ry’ico uzoba uri mu myaka iri hagati ya 5 na 10 iri imbere, shikira zino mpanuro! Ukaba utarahaguruka naho,  ca urwevu uhaguruke. Ntawushika iyo atagiye kandi ntawugenda iy’adashika. Uwugenda iy’atazi nawe nyene arashika. Iyo atazi.”

 

Ntugatwarwe n’Itiro! Umwanya ubayeho nibwo buzima bwawe. Niwo mutahe ukomeye ufise mu buzima. Abahinga bamenyesha ko mu bisanzwe ku muntu akuze, ikiringo c’amasaha atandatu asinziriye gikwiye kugira umubiri wiwe ukore neza. Hano rero abahinga baguhanura ko guhera uwu musi wofata ingingo y’ukwama uvyuka isaha imbere y’isaha wari usanzwe uvyukirako, maze ngo ivyo ubigire mu kiringo c’imisi 21, gutyo ngo bizoca bija muri kameremere kawe uheze usange uriko wama uravyukira ico gihe ata nguvu urinze gushiramwo.

Mu kiringo rero ngo uzobigira mu kiringo gishika ukwezi, urumva ko uzoba wungutse amasaha ashika 30 ku kwezi ico naco ngo kikaba ari ikiringo kini cane kugira nimba ari igikorwa uriko urategura uzoba ukigejeje kure.

Mu gihe rero iyo saha umaze kuyigira akamenyero, abahinga bahanura ko woheza ugaca uyikoramwo ikintu gikomeye mu buzima bwawe, aha naho akaba ata nkeka atar’uko woheza ugaca uraba ikintu ukora, nk’intambwe wotera buri musi ugamije kuri rya hangiro twibaza ko uza warafashe, ihangiro rijanye n’iko wifuza uzoba umeze mu myaka hagati ya 5 na 10 iri imbere, urabishije amaso y’impwemu. ( Imagination- visualisation)

13,668 total views, 0 views today

Add Comment