Scroll to Top

#Urwevu| Uriko ukoresha ivyiyumviro vyawe gute ngo ejo uze ube “Millionnaire”?

By Indundi Staff / Published on Thursday, 03 May 2018 02:39 AM / /

Abaciye urwevu imbere yaracu baranonosoye bariga basanga iterambere nta handi rihera atari mu mutwe. Mu gitabo canditswe n’abatunzi bakomeye ( millionnaires) babiri bitwa MARK VICTOR HANSEN na ROBERT G.ALLEN citwa “the one minute millionnaire” niho hari ivyiyumviro ngendegwako bishika 24 ( principes) umuntu yokwama  agenderako kugira ashika kw’isonga ry’ukuba umutunzi.

Muri ivyo vyiyumviro ngenderwako  ntabantuka( principes) icambere kivuga giti” umuntu wese arama, umuntu wese ni icamwa” , aha tukaba tugerageje kubihundura tubivana mu rurimi rw’icongereza bavuga ngo” Everyone manifests”. (Aboba boturusha gusobanura iryo jambo neza mu kirundi bakaba botwunganira)

Aha rero muri iki ciyumviro ngenderwako ntabanduka ca mbere, bamenyesha yuko burya ngo ibintu vyose tubona biba vyabanje kuba ivyiyumviro. Ibizogutuma uba umu “millionnaires ni ivyiyumviro vyawe”. Raba nawe , ivyo bintu vyose ukoresha uhereye kuri iyo mpuzu wambaye, vyose vyari ivyiyumviro ababikoze bagize maze barashika aho babikura mu vyiyumviro babishira mu ngiro. Raba nawe, kandi umenye ko ivyo vyose ukoresha hari abo vyagize aba “milionnaires”.

NONE WEHO URIKO UKORESHA IVYIYUMVIRO VYAWE GUTE NGO BIZOKUGIRE ” Millionnaire”.

Iyi niyo ntumbero dufise hano kuri kino kiyago “Urwevu”. Dufatanije gucishanya ubwenge  kugira twame ivyama vyiza, bizoheza bigire akamaro, bihindure kazoza k’ubutunzi bwacu, hanyuma, kazoza k’ubutunzi bw’Igihugu cacu, Africa yacu, Isi tubako

Ca Urwevu!

6,328 total views, 0 views today

Add Comment