Scroll to Top

#Urwevu| Succès| Winjira mw’ishamba utazi ugaca inkoni utazi. Menya bino bitatu hano!

By Indundi Staff / Published on Tuesday, 29 May 2018 02:54 AM / /

#1:Tegura umusi wawe imbere y’uko ushika

Abahinga rero bose baciye urwevu imbere yacu bahanura ko ari vyiza cane ko umuntu ategekanya uko azokoresha umusi ukwirikira mw’ijoro ry’umusi urangiye. Aho niho uheza rero ugategekanya uko ushaka ko umusi ukurikira uza kugenda. Ivyo rero bamenyesha ko bifise akamaro kuko mu kiringo ugiye gusinzira, ka gahimba ko mu gatimatima k’ubwonko kitwa subconscient kaba karose ico gasigara kariyumvira mu kiringo , ka gahimba ( conscient) gatuma dukoresha ubwenge koko kaba gatwawe n’agatiro ngo turuhuke.

#2.Mu kiringo uvyutse , heza rero uhumirize ubone uko umusi uza kugenda.

Aha rero, igihe wikanguye uraheza ugaca uhumiriza ukiha iminota , ugahumiriza ukabona mu  mpwemu uko umusi wawe uza kugenda. Uraheza ukabona , uko uza kurangira, ukiyumva umunezero uzoba ufise kuko ushitse kuco wari wategekanije gukora. Ukabona inyungo uzoronkoa muri kazozo kubera ubandanije ushika kuvyo washitseko.

#3.Heza rero uce ushira mu majambo ivyo ubona.

Aha ni bimwe bijanye n’ukwatura. Aha rero urashobora kuvuga uti”uwu musi nza gushika kuri bino na biriya. Ndumva akanyamuneza kenshi kubera ko….” Yamara ako ni akarorero kamwe, nayo ahandi hoho amajambo uvuga niwe uyamenya. Aha utegerezwa kuvuga nk’uwudakekeranya. Utegerezwa gutegeka umusi uko uza kugenda . Utegerezwa kwumva ko amajambo uriko uravuga atari impfa gusa.  Ushobora gukoresha amajambo ari muri Isaye 55:11.

CE URWEVU!

9,809 total views, 0 views today

Add Comment