Scroll to Top

#Urwevu| Mariage| Ukwubaka si ukubika Inda! Ego data urazi ivyo ushaka, none urazi ivyo ashaka koko?

By Indundi Staff / Published on Tuesday, 29 May 2018 04:07 AM / /

Nti murambirwe! Aha hantu tuhagaruka nkana. Ukumenya ico umuntu ashaka mibano yiwe , ni ikintu gikomeye cane. Abantu benshi turihenda tukibaza ngo ibituma umuntu agira inguvu mu kwibwiriza ngo biva ku bwenge twakoresheje kugira abikore. Mu gihande kimwe harimwo ukuri. Ariko rero abahinga bamenyesha ko mu bisanzwe ibituma umuntu akunda umuntu canke mbere akamwanka biba bivuye muri we nyene ubwiwe.

Burya umuntu arashobora uko bukeye uko bwije agenda arakwanka kandi mwari mwahuye akikubona agukunda. Muti biva kuki? Ico bivako n’uko ibishobisho vya mbere vyatumye agukunda vyari bifatiye ahanini ku bintu biri muri we nyene. Icatumye aguhitamwo n’uko yabanje kw’itanganiza(  par anticipation) mu vyiyumviro , akiyumvira akubonye ko uzoshika ku nyota y’ibishobisho biri muri we.

Igituma rero ashobora ku genda arakwanka bukebuke, nuko agenda arasanga bukebuke ivyo yari yiteze vyose kuri wewe agenda arahebura, ca cizere c’ukuzomererwa neza kikagenda kiratumuka nk’ifu y’imijira. Muri ico gihe musigara mubana nk’inzuki z’imiyinga zitagira imboye( akanovera) ugasanga urugo rwasangutse rusigaye ruhagaze kuri ka ka” NIKO ZUBAKWA”.

Hano rero umaze guca urwevu, ibintu ntivyogushikana hiyo. Woheza ukemera ukidigadiga ukemera ko ibiriko biraba kuri mu genzawe mu bisanze ari wewe biriko biravako( responsabilité). Aha bisaba ukwicisha bugufi bukomeye kugira ngo ushike kuri vyo kuko ka kantu runtu runtu kacu( Ego) kenshi ntikadukundira kwemera kwidigadiga ngo tubone ko ingingira kumbure iri mu maso yacu nyabu. Twihutira gushira vyose ku wundi, ugasanga uwo muhuye wese uriko umuyagira ivyawe mu rugo vyose, canke ugasanga bigeze mu vyumba vy’amasengesho.( Ntitwase abansenga).

Weho rero, twoye n’ukurandira , ca urwevu! Fata umwanya wose ushoboka. Baza ibibazo vyose bishoboka ukoresheje ubwenge, maze ushike aho umenye koko uti uyu muntu yampisemwo ngo tubane kubera iki???. Umaze kumenya vy’ukuri ico yaguhitiyemwo uraheza ugaca ukorera aho nyene akaba ariho ushira inguvu cane. Uzoheza ubibonere mu nyifato. Uzoba warashe ho nyene, uzoba urwubatse.

Nayo ahandi hoho, uzohava wishinga kuguma ucumba ubugari kandi wewe yikundira umuceri. Ubu ivy’ubu biragoye kuko ashobora kuguhisha ico vy’ukuri ashaka yibaza ngo wohava wibaza ko agaye ivyo umurosa. Ugasanga rero kabaye agahemo. Abantu bakiga kuvuga amajambo adahuye n’ibiri mu mitima kuko data ngo ari iterambere. Abantu bakagenda bakabigisha ngo “abagore bafatwa gutya” canke ngo”abagabo bafatwa gutya”, nayo abandi nabo bakaja narwo!!!. Nta muntu ameze nk’uwundi. N’amahasa nyakuri ntabwo ngo aza ameze kumwe muri vyose. Uwo mu banana ni rudende! Mwige umumenye nimba ugomba ko mubana.

Ce Urwevu!

19,198 total views, 0 views today

Add Comment