Scroll to Top

# Urwevu| Succès| Woba umaze kugira ihangiro( Vision) ? Menya bino hano!

By Indundi Staff / Published on Tuesday, 05 Jun 2018 04:29 AM / /

Ugasanga waramaze rero kugira ihangiro ry’ivyo ushaka kuba washitseko muri kazoza kawe, ntuhave ugira ngo biroroshe. Abahinga bahagarara cane ku kintu kijanye n’ukwemera. Ukwemera y’uko inzira wafashe izogushikana kuco wifuza nikwo kuzogufasha kukigerako.

Ico womenya n’uko kuri iyo nzira wafashe, uzogeragezwa. Uzogeragezwa n’ivyiyumviro vyinshi bizoza biraguciramwo wibaza ngo ” none koko iyi nzira nafashe niyo vy’ukuri?”.Canke uti” Koko nzobishitsa?”. Ukabona rero utanguye kuza uriyumvira ivyiyumviro nk’ivyo, abahinga bahanura ko wokora ibishoboka ugaheza ukavyigiza inyuma. Aha woheza ukibuka ko ivyo biba bijanye na ya kameremere ka muntu k’uguhengamira k’ukworoherwa kubera kuva umuntu akiza kur’ino si asanga ivyo bahura navyo vya mbere ari ugufatwa mu mugongo.

Umurimo mw’itumo rero uragoye kuko umukoresha wawe aba ari wewe nyene. Akantu k’ukwiyorohereza rero usanga kama kariko karavyuka, ariko rero gaca kaza karazana birya vyiyumviro, kakuvugira mu matwi ngo “ubwo ntiwihenze”?

Yamara ukwumirako niwo muti uhambaye ushoboka. Umenye ko utazoshika ku masonga utemeye gukora ivyo abantu bakiri mu biyaya badashaka gukora. Abahinga baratohoje basanga umuntu ashika kure ni uwemera gukora ivyo abandi badashika kure badashaka gukora.. Umenye ko inyifato yawe ariyo izogushikana kure, ufate ingingo yuko , uko bizogenda kwose , imvura irwa canke itarwa, utazokwigera uterera hasi.

Komeza urugendo!

3,247 total views, 0 views today

Add Comment