Scroll to Top

#Urwevu| Succès| IMANA Irumva kandi Irishura!!

By Indundi Staff / Published on Wednesday, 06 Jun 2018 06:00 AM / /
isanamu ngereranyo y’umuteka mutwe

Ku nzira rero izogushikana kuri birya wifuza kuzoba washitseko mu myaka itanu canke cumi iza, hariho inguvu zihambaye utokwiyobagiza. Imwe mu  bintu ngenderwako 24 ( principes) vyogushikana ku butunzi nta ngere bisanzwe biri mu gitabo citwa ” One munite Millionaire” canditswe n’abaciye urwevu babiri ari bo MARK VICTOR HANSEN hamwe na ROBERT G.ALLEN; ivuga iti” IMANA IRAZI IYO INZAHABU ZIRI”.( God knwows where gold is).

Aha rero eka noneho naho bitorinze kwandikwe n’abahinga, si agaseseshwa rumuri ko Imana ariyo igira vyose nkuko dusanzwe tuyita RUGIRAVYOSE aha mu gihungu cacu. Ibi rero biraheza bigaca biza guhura na ya nsiguro y’uko ka gatimatima kari mu bwonko bwawe ari bita Subconscious koba ariko kavugana na RUGIRAVYOSE.  Aka nako, ngo iyo kabonye ukwemera kwawe kutarimwo ukwikeka namba, ngo karaheza kakabishikana hiyo hava vyose maze ukabona inyishu zitanguye kuza.

Ako gatimatima rero iyo kabonye ugushaka gukwiye bivaganye n’ukwizera , ngo karaheza kagaheba kakaremerwa kakabona ko wahagaze haha ndi utavako. Abantu benshi rero ngo barasaba ntibaronka kuko basaba minenengwe. Abahinga nk’uko twama tubivuga bamenyesha ko vyiza umuntu yokwama asubiramwo ico yifuza uko agiye kuryama n’uko avyutse, gushika aho atangura kubona nk’uko yabishitseko. Muri ico gihe, ka gatimatima ( Subconscient kamaze kubona isanamu itomoye , ngo kundi kaba kagifise kagira atari ugushikana iyo biva maze mu nyuma ukabona bitanguye kuza).

Abemera Yesu Christu biraheza bigaca biza gusa n’ijambo yashikirije, naryo rikaba riri muri Mariko 11:23., rivuga ko ukwemera kudahigima gushobora guterura n’imisozi kukayita mu mazi.

3,267 total views, 0 views today

Add Comment