Scroll to Top

Ijambo umukuru w’igihugu yashikirije abarundi n’amakungu mu ntumbero y’uguhimbaza imyaka 56 Uburundi bumaze buhabuje intahe yo kwikukira

By Janvier Nzokurigomba / Published on Sunday, 01 Jul 2018 05:32 AM / /

Igenekerezo rya mbere Mukakaro ukwo umwaka utashe, abarundi barahimbaza umusi mukuru w’ukwikukira kw’Uburundi, uwu mwaka ugira uwa 56 Uburundi bumaze buhabuje intahe y’ukwikukira, ukaba uzohimbazwa aho bukera ku civugo kigira giti : « Dutsimbataze intahe y’ukwikukira mu kugendera ubumwe n’ibikorwa, vyo Soko ry’iterambere».

Kurikirane aha musi ijambo umukuru w’igihugu Perezida Petero Nkurunziza yashikirije abarundi n’amakungu mu ntumbero yo guhimbaza uwo musi mukuru :

«Barundi, Barundikazi, Ncuti z’Uburundi ;
Tubanje gushimira Imana Mushoboravyose yaduhaye igihugu ciza camye kirangwamwo abagabo nyabagabo, ari nabo batugiye imbere mu rugamba rukomeye rwadushikanye ku ntahe y’ukwikukira.

Igihe twariko twigina isabukuru y’imyaka 50 Uburundi bumaze buhabuje intahe yo kwikukira, twaribukije abarundi ko igitabu twandikamwo amazina y’intwari kitaruzura, duca tubasaba kubandanya bagaragaza ubutwari n’ubuhizi kandi turashimishwa n’intambwe duteyeko muri iyo ntumbero.

Hari uwokwibaza ati mbega ni kuki twama twigina uyu musi uko umwaka utashe? Inyishu si iyindi tuzokwama tuwigina kuko uwukómōrewe ahimbarwa kurusha uwugabanye.

Kuri uno musi rero turamutse duhimbaza imyaka 56 irangiye duhabuje intahe y’ukwikukira kw’igihugu cacu, iruhande yo gutamba tugatarika twigina ukwishira no kwizana twahabuje, ni akaryo keza ko kwibuka abiguze Uburundi bose, abo tuzi nabo tutazi, duhereye ku Muganwa Rudoviko Rwagasore n’umushikirangoma wa mbere Petero Ngendandumwe.

Ntitwokwirengagiza kandi intwari nka Ntare Rushatsi Cambarantama na Ntare Rugamba dukesha igihugu c’Uburundi, hamwe na Mwezi Gisabo yagiye imbere abarundi mu kurwanya umuzo w’abakoroni. Aha mwomenya ko abakoroni b’abadagi baduhekuye abarundi barenga 5000 mu ntambara yo kugwanira intahe yo kwikukira n’ubwigenge vyUburundi.

Turipfurije umusi mukuru mwiza abarundi bose aho bari hose, tutibagiye n’abanyamahanga baba mu gihugu cacu. Muwuhimbaze muzirikana ingene abakurambere bacu baremesheje urugamba rutari rworoshe, bakaburabuzwa, bamwe bakicwa, abandi bakangazwa, abandi bagapfungwa, ariko ntibacika intege, bararugwana kandi bararutsinda.

Uyu musi rero, mu kanyamuneza kadasanzwe dusangiye twese, tuwuhimbaza twisunze iki civugo:« Dutsimbataze intahe y’ukwikukira mu kugendera ubumwe n’ibikorwa, vyo Soko ry’iterambere».

Barundi, Barundikazi, Ncuti zUburundi;

Kuva aho abakoroni b’abadagi bashikiye mu Burundi mu mwaka w’1896, intahe yo kwikukira yarahungabanye. Mu mwaka w1903 hoho vyarunyutse.

Amasezerano yi Kiganda hagati y’umwami Mwezi Gisabo n’abakoroni b’abadagi yatumye Uburundi bunyagwa intahe, ijambo, iteka n’itekane bwari bumaranye imyaka n’imyaka. Inyuma y’abadagi, hakurikiye abakoroni b’ababirigi mu mwaka w’1916, na bo nyene baza basongera isibe.

Uretse gucurwa bufuni na buhoro, kurima ntibimbure hakimbura abakoroni, ubukoroni bwarateye ingorane mu mibano, ikitavuzwe rero ni kuburabuzwa.

Icababaje abarundi gusumba ibindi vyose kwabaye ukwakwa ijambo mu gihugu cabo, ingigo zerekeye igihugu n’abenegihugu zose zigafatwa batagishijwe inama, tudasize inyuma isahurwa ry’ubutunzi n’isinzikazwa ry’agateka vy’abarundi, eka no gusenyura inkingi Uburundi bwari bwubakiyeko nk’ururimi n’indero kavukire ishira imbere ubuntu n’ubutungane.

Ingaruka mbi z’amahano, akabi n’akabibi vyazanywe n’abakoroni mu Burundi, ziramaze imyaka irenga 100 zibonekeza mu Burundi. Ukwo Abarundi binanata ngo bazivemwo, ni ko Abakoroni na ba mpemuke ndamuke atako batagira ngo basubize Uburundi mw’ihumbi.

Turakenguruka ko umurwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi uri ku kivi, amabi yakozwe aje ahagaragara maze abarundi bamenye ingaruka z’ubukoroni. Turakenguruka kandi ivyavuye mu mwiherero w’inama nkenguzamateka wabereye mu ntara ya Makamba i Nyanzarake ku magenekerezo ya 14 na 15 Ntwarante 2018. Abakenguzamateka basavye ko umurwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi wokorera no ku bukoroni; kandi twabifashe nkama. Abarundi babizi rero bitegure kugira babiwushikirize. Twame tuzirikana na ntaryo wa mwibutsa ngo « Igiti ntikigukora mu jisho kabiri».

Barundi, Barundikazi, Ncuti zUburundi;

Kugira dushobore guhabuza intahe y’ukwikukira, twagize Imana haboneka abarundi bakunda igihugu cabo, bemera kucigura. Izo mfura z’Uburundi zarazirikana neza ko igihugu, ubwigenge n’ubwenegihugu atari ivyo kwanjanjwako, baraheza baremesha urugamba, barwanira kugira ijambo mu gihugu cabibarutse. Babikoze mu runani rw’intamenwa, bahēmūka bahabuje intahe y’ukwikukira.

Intahe yo kwikukira ntiyanezereye abansi b’Uburundi kuko bobo yabakuye amata mu kanwa. Ni co catumye baduhekura imfura n’imboneza nk’umuganwa Rudoviko Rwagasore, Umushikirangoma wa mbere Petero Ngendandumwe, Umwami Ntare wa 5 Karori Ndizeye, Umukuru wIgihugu Melchior Ndadaye, Umukuru wIgihugu Sipiriyano Ntaryamira, Jenerari Adolphe Nshimirimana nabandi benshi.
Nico gituma dutegerezwa kwama turikanuye kubera uwo mugambi ugayitse batarawuheba, kandi baca mu nzira nyinshi. Vyose bakabikora mu ntumbero yo kwamiza Uburundi mwihumbi.

Amaraso yizo ncungu nayAbarundi isinzi baziherekeje, aho kubera icĭru, n’ikimazi Uburundi, yaje kuvomera imbuto mbi y’amacakubiri yabibwe muri beneburundi n’abakoroni. Gutyo amarira n’amaganya bisaga Uburundi na cane cane mu myaka y’1961, 1965, 1972, 1988, 1993 n’inyuma yaho.

Ukwo abansi b’Uburundi bakomeza kubwimbira icobo, niko Imana yUburundi yarushirizaho kubucira icanzo, gutyo Uburundi burapfunywa ariko ntibwapfa.

Inyuma yo guhabishwa ntibuhababuke, Uburundi bwarahagurukanye Ubugabo burikukira. Mu gutsimbataza Intahe yo Kwikukira, Abarundi barikubise agashi, baraganira, barashika ku masezerano atandukanye hamwe niyindi migambi yiterambere iriko irigishwa mu gihugu mu bisata vyo kwivuna abansi, umutekano, intwaro ibereye, ubutunzi nibindi.

Barundi, Barundikazi, Ncuti zUburundi;

Birakwiye kandi birabereye ko twidagadura, ko twishima tukishimiriza kubera intambwe tumaze gutera kugeza uno musi. Kukaba nka ko:

Duhimbaje uyu musi mukuru, amahoro numutekano nimpore bisasagaye mu gihugu cose, dufatanye mu nda mu budasa bwacu, turemesha Intahe yUkwikukira, tudatinya gutera ivyatsi abashaka kudusubiza mwihumbi.

Tuwuhimbaje mu gihe duherutse kugaragaza ko twikukiye koko, mu kwitorera Ibwirizwa Shingiro rihwanye nugushaka kwAbenegihugu kandi dukoresheje uburyo bukomotse mu Benegihugu ubwabo.

Tuwuhimbaje kandi mu gihe bubaye ubwa mbere twiteguriye Umugambi wIgihugu wIterambere wizwe ukanonosorwa nAbarundi ubwabo. Uwo mugambi wimyaka 10 kuva 2018 gushika 2027, tuwukesha abahinga bAbarundi 70. Kuva ubu, baba abipfuza kuzana imitahe mu Burundi, canke kudusahiriza mu migambi itandukanye, bose bazokwisunga uwo mugambi wonyene. Turakeje izo ntwari zAbarundi zadushikanye kuri uwo mugambi.

Uwo mugambi ugiye kwandikwa mu Kirundi, wongere ube kimwe mu bigabane bigize za nyigisho zo gukunda Igihugu. Vyongeye, abo bahinga 70 nabandi tuzokwongerako, nibo bazoca bategura umugambi uzodushikana mu mwaka w2040; uwo nawo ukaba uzotegurwa guhera mu mwaka w2022.

Tuwuhimbaje Inzego zose zatowe nabenegihugu ziri ku kivi, kandi dufise umwizero mwinshi ko Intahe yUkwikukira, demokarasi numutima wo gukunda igihugu bimaze gutera intambwe ishimishije kandi itazosubira inyuma.

Tuwuhimbaje tumaze imisi twibukije Abarundi nAmakungu ko twinjiye mu nzira ya Demokarasi ubutagisubira inyuma mu gutangaza ko tutarota twivuguruza ku vyo twasezeraniye Imana nAbenegihugu.

Tuwuhimbaje kandi mu gihe turiko turafasha amakungu (Somalia na Centrafrique) mu vyerekeye kugarukana amahoro. Na kare « umuntu atanga ico afise ».

Tuwuhimbaje kandi mu gihe Uburundi bwashinze koko icumu mu makungu bubicishije mu migenderanire ishira imbere ukwubahana hamwe no gusasagaza amahoro kwisi yose.
Barundi, Barundikazi, Ncuti zUburundi;
Intahe yo Kwikukira si akaganuke twahawe. Abari barayitunyaze nubu riraniga kuko bazi neza ko naho badusahuye vyinshi hari ibindi vyiza vyinshi basize mu Burundi. Dutegerezwa rero kuba maso imisi yose na hose mu guteramira no guhagararira Inyungu zIgihugu cacu. Twame tuzirikana ko « Uwutambana na mukeba adakubita urugohe » Ico ni igikorwa ca twese ata numwe avuyemwo, dutegerezwa kugikora twiyumvira abuzukuruza bacu. Ni Iteka ryUburundi nAbarundi ibihe vyose na hose.

Twipfuza kandi ko zina Murundi wese yomenya neza Igihugu ciwe, akakizirikana. Kugira dushike kuri iryo hangiro, bidusaba gutegera ko ata gihugu na kimwe kitagira Ibanga. Ibanga ryUburundi naryo turisanga ahanini mu bimenyetso nkIngoma, Inyenyeri yamasonga 6, Isaka, Intare, Icumu, nAmabara vyamye bigaragara mwIbendera ryUburundi, hamwe nIvyivugo: Imana-Umwami-Uburundi; Ubumwe-Ibikorwa-Amajambere.

Ivyo nibindi vyinshi ni Iragi ryiza twarazwe nabadushikanye ku ntahe yo kwikukira hamwe nabayihabuje. Ni navyo birimwo Ibanga rihambaye rigize Uburundi nAbarundi. Umurundi wese ategerezwa kumenya no kuzirikana iryo banga ibihe vyose na hose, kandi iryo banga ritegerezwa kuba uruhererekane hagati yabavyeyi nabana kuko « Uwutayaze na se ntamenya Umugani wa sekuru ». Bitabaye ukwo Uburundi bwogenda akagirire, bukazimangana amazimayongo nkuko abansi bUburundi bavyipfuza.

Turasubiriye gushimira Abenegihugu bose kandi tubatera intege kugira ngo ingendo nziza baherutse kwereka amakungu ko ari bo bene Igihugu, ko aribo bajejwe kwitunganiriza ivyigihugu mu kwitunganiriza no kwitorera Ibwirizwa Shingiro, ize yame ibaranga mu buzima bwabo bwose.

Murame mwibuka ko ubwigenge bwacu, ubumwe bwacu, numutima wo gukunda igihugu cacu biza imbere yibindi vyose mu bituma Uburundi bugira Ijunja nIjambo mu makungu, bikanatsimbataza Intahe yUkwikukira.

Twibukanye kandi ko Uburundi atari abagize Reta gusa, si abatavugarumwe na Reta canke abikorera utwabo, Uburundi ni urunani rwAbenegihugu mu budasa bwabo bwose; ni kandi Igihugu cabariho uno musi nabataravuka. Uburundi ni Iragi ryiza dukesha abatuboneye izuba, dukeneye kumenya Ibanga ryabashoboje kwita Uburundi amazina yubuhizi, yakaranga nubutore ; Igihugu cAmata nUbuki, Umutima wa Afirika.

Barundi, Barundikazi, Ncuti zUburundi;

Intahe yUkwikukira mu bijanye na poritike twarayironse kandi iteye ku ntambwe ishimishije. Ico umwe wese yokwibaza, ni icokorwa kugira iyo Ntahe itsimbatare kurusha? Inyishu tuyisanga mu Civugo:

« Dutsimbataze Intahe y’Ukwikukira mu kugendera Ubumwe n’Ibikorwa, vyo Soko ry’Iterambere». Dutegere neza ko dutegerezwa gusenyera ku mugozi umwe kugira dushobore gutera intambwe mu bindi bisata bigize ubuzima bwigihugu.

Igihugu cacu carahezagiwe. Imana yaragitatse ubwiza butamarirwa kandi bugahurumbirwa na benshi, tutibagiye ubutunzi buboneka nubutaboneka. Tuvuga Ururimi rumwe, dusangiye Imico kama nAkaranga; dufise abantu benshi kandi bakunda ibikorwa; dufise isi imera, akayaga keza, amazi menshi kandi meza, imvura igwa amezi icenda ku mwaka, ubutare butandukanye bwinshi, nibindi. Ivyo vyose ni inzira irashe itegerezwa gushikana Aburundi ku bwigenge mu vyubutunzi, bakaboneraho kwigaba no kwigaburira, batibagiye gutegura kazoza. Dusabwe gukoresha ubwenge, ubushishozi, ishaka nubukerebutsi Imana yaduhaye.

Reta izobandanya itanga umwavu uhinguye ku gihe, irwanye intambamyi zitubuza kuronka umwimbu mwinshi, nkinkukura, uruzuba, udukoko dutera ibiterwa, ingwara zikunda gusinzikaza ibitungwa, nibindi.

Reta izobandanya kandi ishigikira ibiterwa njabukamazi, kugira tubishore ku bwinshi mu bindi bihugu, turonke amafaranga yagaciro yo kurangura imigambi itandukanye tutarinze kuzera inze.

Mu gisata camasoko ntanganguvu, tuzobandanya kwiyubakira ingomero zumuyagankuba, Abenegihugu bawuronke ku rugero rushimishije, birangurire imigambi yiterambere. Umugambi wo kurwiza umuyagankuba uvuye ku zuba no ku muyaga nawo nyene uzobandanya.

Barundi, Barundikazi, Ncuti zUburundi;

Intahe yUkwikukira itegerezwa kuduha ishaka numwizero vyo guhinduka no guhindura ibintu, tukagira ubwigenge mu vyubutunzi. Vyaratangaje benshi bumvise ko dusigaye twitegurira amatora ata mfashanyo dusavye hanze, yaba ayo mu 2015 canke ayaheruka yIbwirizwa Shingiro. Kira noneho, « Amazi masabano ntamara imvyiro, kandi akimuhana kaza imvura ihise».

Turibukije ko umwaka w2018 twawise Umwaka wo gufata Ingingo. Biramaze kugaragara ko hibonekeza inyifato zitabereye iyo amatora yegereje canke mu matora nyezina. Turamenyesheje ko tutazokwihanganira uwo wese yohirahira agasahura canke agasesagura itunga ryigihugu.

Dusavye Abarongozi bose kwerekana ingingo zafashwe ukwo ukwezi gutashe mu kwubahiriza iyo ngingo. Atari ukwo bizoba bigaragara ko bakingira ikibaba abanyonyezi kandi bazobihanirwa. Twame twibuka ko « Uhishira umurozi akakumarira abana ».

Dusavye Zina Murundi wese na cane cane abakozi ba Reta guteramira no guhagararira Ubutunzi bwIgihugu nkuko bobigira ku butunzi bwabo bwite. Bene abo banyonyezi boja mu murwi wabaciribwa imanza zikibiriraho cane cane hakurikijwe kugaruzwa umutungo wa Reta.

Turateye akamo abajejwe umutekano nigendereza, hamwe nabajejwe ubutungane ngo barushirizeho gukingira itunga ryigihugu. Abari muri izo nzego nabo nyene tubasavye kwigengesera, babere akarorero keza abandi Barundi kuko na kare «Uwutera ubureza arabwibanza ».

Iruhande yImigambi myiza tuzobandanya mu bijanye namagara yabantu nindero ninyigisho, tugiye kubandanya wa mugambi wo kuzirikana Igihugu cacu mu ntumbero yo gutegura urunganwe ruzodukorera mu ngata ruzi neza iyo twavuye, aho tugeze niyo twerekeza.

Umugambi wo kugwiza amashure yimyuga mu gihugu cose ufise intumbero yo kwigisha urwaruka no kurufasha kwitegerurira kazoza, rukamenya kwitunganiriza imigambi ruri mu mashirahamwe, rugatera imbere rugateza imbere na barumuna barwo nawo nyene tuzowubandanya.

Rwaruka, ntimwihebure, tegera ko mushoboye vyinshi kandi ko iterambere ryanyu atari indoto nimwakoresha ubwenge, ubumenyi nubushobozi mufise. Nimufatire akarorero ku runganwe rwanyu rumaze kwitunganiriza imigambi kandi rugatanga nakazi. Imbere ya vyose, murame mwitwararika indero kavukire yamye iranga Abarundi. Kwigumya, kwiyumanganya, kugendera Iteka nIbanga mubigire ingendo.

Abavyeyi tubasavye kwitwararika kurusha ibanga ryo kurerera Uburundi no kubera akarorero keza urwaruka nabana banyu mu mvugo, mu nyambaro no munyifato. Dutegerezwa gukingira urwaruka rwacu imico mibi ishobora kurwonera kazoza. Twame twibuka ko «Ingeso yurugo itubaka Urundi».

Umutima wurukundo, gufashanya, gutabarana, gushigikirana, gukunda ibikorwa nigihugu vyamye biranga ba sokuru kandi bikabatera iteka bisubizwe umutamana mu Burundi. Abavyeyi bokwitwararika kwumvisha urwaruka ko aho Igihugu nabenegihugu dushitse uno musi tubikesha ingendo nziza yo gukunda igihugu yaranze abatuboneye izuba. Bokwitwararika kandi indero yo kuziko no kugarukira Imico kama nAkaranga vyUburundi.

Barundi, Barundikazi, Ncuti zUburundi;

Imbere yo gusozera, twashaka tubibutse kwitegurira umusi mukuru wahariwe ikomine wama uba mu ntango zukwezi kwa Myandagaro. Ba Buramatari na ba Musitanteri tubasavye guheraheza ibikorwa bizokwinjirwa muri uko kwezi nyene no mu misi izokurikira. Ivyo bikorwa ni bimwe mu bigaragaza ko twikukiye koko. Ni naryo ganuke dushikanira Abarundi bumutima mu kubashimira ko badushize imbere, tukongera tugatera iteka abahizi nintwari zUburundi bitangiye intahe yukwikukira no kuyihabuza. Twashaka kubamenyesha ko dutanguje icese kwinjira ivyaranguwe mu gihugu cose gushika mu kwezi kwa Gitugutu.

Turakeje kandi Ubushikiranganji bw’abakozi ba Reta n’akazi bwaraye butahukanye ikibanza ca mbere muri Afirika mu gutunganiriza ababwitura. Ntitwibagiye no gukeza abo bose badahengeshanya gutera iteka Uburundi mu Burundi no mu makungu. Abo ni bo badutera kwishima no kwishimiriza mu kuririmba tuti : « Burundi bwacu, Burundi buhire, shinga icumu mu mashinga, gaba intahe y’ubugabo ku bugingo ».

Dusozereye dusubira kubipfuriza umusi mukuru mwiza mwese, tuwuhimbaze tuzirikana ko ari twebwe dutegerezwa gutunganya ivyigihugu cacu, tugateramira nubwigenge bwacu. « Dutsimbataze intahe y’ukwikukira mu kugendera ubumwe n’ibikorwa, vyo soko ry’iterambere».

Imana Mushobora vyose ihezagire Uburundi n’abarundi;
Intahe yo kwikukira yiganze mu Burundi ;
Murakoze!»

14,573 total views, 0 views today

Categories : homepage kirundi politics
Tagged as:

Add Comment