Scroll to Top

#Urwevu| Uburyo bw’ugukingira ivyiyumviro vyawe vyiza inkukura y’ibindi bibi

By Indundi Staff / Published on Tuesday, 10 Jul 2018 04:36 AM / /
Isanamu ngereranyo y’umutekamutwe

 Abahinga baciye urwevu imbere yacu, bamenyesha ko ubuzima ari intambara ikomeye. Aho ikomereye naho si ahandi atar’uko ari intambara y’ukugutwana na wewe nyene. Aha naho rero , urubuga rw’intambara rukomeye ruri mu mutwe. Intambara irwanirwa mu vyiyumviro kuko vyose biva iyo nyene.

Ivyiyumviro vyacu nivyo biri inyuma y’amajambo tuvuga na kare murazi ko abasokuru bayamaze ngo “akari mu mutima kadudubiriza mu kanwa”. Eka mbere mu nyandiko nyeranda nka zose zirabigarukako , zikerekana ko ivyiyumviro vya mu ntu ari vyo bigize ubuzima bwiwe.

Abahinga babitohoje basanga burya ngo ubwonko bw’umuntu ni nk’imashini ivuza urwamo rwishi. Abandi barongera bakabugereranya n’inkende itaziritse kuko ngo buguma bukubagana buri mwanya. Agakomye kose bushaka kukaraba Mu kirundi aha iwacu twobwita ubunyarusaku .

Mu mutwe ngo haca ibihumbi n’ibihumbi ku musi kandi ngo aho ntaco turi buhindure kuko Imana yaburemye guryo irazi igituma. Igihambaye rero dukwiye kumenya kandi dukwiye kugabirako n’uko mur’iryo segenya ry’ivyiyumviro rishobora kuzana inkukura maze igahitana vya vyiyumviro vyawe vyiza iketura.

Iyo bibaye uko uraheza ugasanga umuntu aguma ajuragirika, atagira amaragamo, ivyo yiyumviriye uwu musi akavyuka yiyumvira ibindi. Ivyiyumviro rero wamaze kubona ko vyogushikana ku masonga,ca unyaragasa uvyandike ahantu. Uhejeje kuvyandika, uce wiha ikiringo nimba ari inyuma y’amasaha abiri canke atatu, usubira uvyiyibutsa unabisubiramwo, ukanyura uraba ko ata yindi Jus wokuramwo.

Ico ciyumviro cawe, ukigarutseko, ukagira méditation kirashobora kukuvyarira ibindi vyishi gutyo agasanga nico kikurarukanye no ku masonga. BUMWE MU BURYO BWISHI IMANA YISHURAMWO HARIMWO UKUGUHA IVYIYUMVIRO. BITORE UBIBUNGABUNGE

1,854 total views, 0 views today

Add Comment