Home Burundi #Diaspora| Indwi yahariwe Abarundi baba mu Mahanga canke bahabaye ngiyo irashitse!

#Diaspora| Indwi yahariwe Abarundi baba mu Mahanga canke bahabaye ngiyo irashitse!

i

Indwi yahariwe abarundi baba mu Mahanga hamwe n’abo bose bahabaye igiye gutangura vuba mu misi ine gusa kw’igenekerezo rya 22 Mukakaro uwu mwaka maze iheze irangire kw’igenekerezo rya 26 na uku kwezi nyene.

Nk’uko rero amakuru ava hirya no hino abimenyesha , ngo biraboneka ko imyiteguro irembejwe. Abarundi batari bake baserukira abandi baba mu mahanga bamwe bamwe baza bashitse abandi nabo bakaba bariko mu nzira bagana mu gihugu c’amavukiro, Uburundi bwacu.

Twagomba kandi kwibutsa ko icivugo citiririwe iyi ndwi ya Diaspora ari iki “ La diaspora , Partenaire important pour la mise en oeuvre du plan National de developpement.” 

Muri ico civugo rero biragaragara ko Leta iha ikibanza gikomeye Abarundi baba mu mahanga mu ruhara nta ngere bashoboye kugira mw’ishirwa mu ngiro ry’umugambi w’Igihugu w’interambere.

Benshi rero bariteze ko ibitari bike ngirakamaro bizoganirwako muri iyo ndwi, mu ntumbero y’ukwerekena bamwe bose, haba ku ruhunde rwa Leta canke ku Barundi baba hanze   uruhara bogira kugirango uwo mugambi uje mu ngiro. Abarundi baba hanze mu mahanga batari bake bariteze ko Leta izokwerekana utwigoro twose dushoboka yoba iriko irashiraho mu ntumbero y’ukworohereza Abarundi baba hanze mu buryo bunyuranye kugira nabo babone gushobora kwitanga bisanzuye. Ikibazo kijanye n’iyoroherezwa ry’Abarundi mu ku ronswa impapuro z’inzira( Passeports)  batarinze kuriha inahuri ndende baja kuzirondera i Burundi yamara bigaca mu ma Embassades ntikizobura muri zimwe mu ntererano zitezwe n’ ABarundi baba hanze. Na kare Abarundi barayamaze bati” IMINWE IRYOHA INYURANYE”

Eka turetse n’ico gusa, hari n’ibindi binyuranye bitazobura kugaruka nko kubijanye n’uruhara rugaragara Ubuserukizi bw’Uburundi mu makungu bwogira mu ntumbero y’ugufasha mu ugushira hamwe Abarundi baba mu mahanga , maze bose uko bari bakiyumvanamwo batabanje ukwibaza umwe wese uko yoba canke n’imvo yoba yaratumye aba ari aho mu Mahanga, kuko ata wodeha ko Abarundi bose baba mu Mahanga bataba babona kumwe bino canke biriya na narirya n’imvo canke inyanduruko ziba zarabajanye  zitaba ari na zimwe. Intumbero nya mukuru rero yoba iy’ukwiyumvanamwo maze bino na biriya twoba tutabona kumwe n’ibihave biba inyendamuvano y’imyikeko itagira mvura.

Abasenzi bosenga bavuga bati ” Ese bitoba ari ibiriko biraba gusa muri kino gihe hegereje indwi ya diaspora maze ako kariro kakazoheza kakabandanya uko nyene bizohave ngo vyitirirwe nk’umuvuduko w’inkware”, mubona ko ibintu nk’ivyo bikunze gushika.

 

 

Facebook Comments

Most Popular

Amatora 2020 : Ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru burashima uko abamenyeshamakuru bitwaye

  Ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru ngo burashimishwa n'ukungene igikorwa co gukurikirana amatora cakozwe mu runani rw’ibimenyeshamakuru n’amaradiyo asamiranira mu Burundi. Ivyo ni ibishikirizwa na Frédéric Nahimana...

Volley ball yarabuze inararibonye mu Burundi

Umukunzi wa Les As Volley yaritavye imana kw'igenekerezo rya 31 Rusama 2020 i Bujumbura akaba yasezeye isi afise imyaka 70 y'amavuko. Umuhisi Vincent Niyonkuru batazira...

Hazokinwa final mu gikombe c’umukuru w’igihugu

Kuva mu kwezi kwa mbere , ishirahamwe ry'urukino rwa volley ball mu Burundi ryaratunganije ihiganwa ryitiriwe umukuru w'igihugu ku ncuro yaryo ya kabiri.Imirwi 4...

Menya ko ikinga rifise akamaro kanini

Kuri uyu wa gatatu, igenekerezo rya 3 Ruheshi isi yose yarahimbaje umusi mukuru wahariwe ikinga. Mu mwaka w'1817 niho ikinga ryatanguye gukoreshwa muvyo kwiyunguruzwa rikaba...

Facebook Comments