Scroll to Top

Author : Indundi Staff

Indundi Staff

This user hasn't shared any profile information

All Articles

  Ugasanga wariko uriyumvira kurusambura, sigaho! Teshwa ute! Nkuko rero abahinga...

Ku nzira rero izogushikana kuri birya wifuza kuzoba washitseko mu myaka itanu canke...

“Opinions are cheap:everybody has one and most people want to dispense them....

“Creative and synthetic imagination can play off one another in a productive...

Ugasanga waramaze rero kugira ihangiro ry’ivyo ushaka kuba washitseko muri...

Yemwe muntu( Cane cane urwaruka) wese woba wicaye utaratekanya ico uzoba washitseko...

Abahinga baciye urwevu imbere yacu barihweje basanga mu kubana neza n’abantu...

Nti murambirwe! Aha hantu tuhagaruka nkana. Ukumenya ico umuntu ashaka mibano yiwe...

#1:Tegura umusi wawe imbere y’uko ushika Abahinga rero bose baciye urwevu...

Ushobora kumbure gusanga ico uri uno musi atari ico wewe nyene wihitiyemwo. Kumbure...