Scroll to Top

Category Archives: personal development

All Articles

Mu kiringo rero woba waramaze gufata ingingo y’ikintu uzoba uri mu myaka hagati...

Mu kiringo woba waramaze kugira ¬† ¬†intumbero(vision)y’ico ushaka gushikako...

  Abahinga baguhanura ko vyokubera vyiza wicaye ko wokwicara uzi neza uko umeze,...

Iyo uhuye n’umuntu ariko aratambuka, ukaraba uko atambuka, birashobora kuguha...

Nk’uko rero dukunda kubigarukako mu vyo abahinga banyuranye batumenyesha mu...

None uwagiye kwimba inzahabu mu kuzimu akongera akamenya ico yozikoza ugirango yari...

Waramaze gufata ingingo y’ikintu wifuza kuba uri mu myaka hagati ya 5 na 10?...

Ntukame urondera ko ibintu vyoroha, eka namba! Rondera nyabuna inkomezi. Nta bubasha...

Abahinga bamenyesha ko uguhengama mu buryo bw’ivyiyumviro, ugaha ivyiyumviro...

Abahinga ntibahengeshanya kutwibutsa yuko ibidushikira hafi vyose biba bifatiye...