Scroll to Top

Category Archives: personal development

All Articles

Abahinga bamenyesha ko ahanini ubwoba dufise budufiseko inguvu kurusha ugushaka...

Uwugenda iyo atazi ntazimira kuko aho ashitse hose haba ari aho nyene. Uwuzimira...

Yaba umukunzi, yaba  umukoresha eka uwo wese akuzeyeko urufasha , uko uzokora ibinyuranye...

Amahoro abe na we ! uko wavyutse kwose, igihambaye n’uko wavyutse ukaba uriko urasoma...

Mu gitabo ceranda Bibiliya haranditse ko “abantu benshi basaba ntibaronke...

Amaso akunda ntabona nabi, ahubwo gusa abona ivy’ayadakunda atabona.  Abahinga...

Igihe c’intango y’umwaka nico gihe ciza c’ugutunganya ibizokorwa...

  Nkuko abahinga badahengeshanya ku bihanura, yereka ntuhirahire ngo utangure...

Nimba utararonka akanya k’ukugisoma, nyaragasa urondere kino gitabo citwa...

Kubera iki abantu benshi batinya kurondera kwikorera utwabo, bakemera bagasazira...