Scroll to Top

Category Archives: personal development

All Articles

Nkuko abahinga baciye ubwenge babimenyesha, ibintu vyose umuntu yifuza arashobora...

Wewe, canecane rwaruka niwe ubarirwa! Ugasanga utarafata ya ngingo y’ukwandika...

  Ugasanga wariko uriyumvira kurusambura, sigaho! Teshwa ute! Nkuko rero abahinga...

Ku nzira rero izogushikana kuri birya wifuza kuzoba washitseko mu myaka itanu canke...

“Opinions are cheap:everybody has one and most people want to dispense them....

Ugasanga waramaze rero kugira ihangiro ry’ivyo ushaka kuba washitseko muri...

Yemwe muntu( Cane cane urwaruka) wese woba wicaye utaratekanya ico uzoba washitseko...

Abahinga baciye urwevu imbere yacu barihweje basanga mu kubana neza n’abantu...

Nti murambirwe! Aha hantu tuhagaruka nkana. Ukumenya ico umuntu ashaka mibano yiwe...

#1:Tegura umusi wawe imbere y’uko ushika Abahinga rero bose baciye urwevu...