Burundiculturekirundi

Turyama twambaye tukavyuka twagavye nico c’ivugo c’Intahesha

“Akagumye bagumako” ngo nubwo uburyo bwogukora bubagora iyo bari mu mahanga, ntibarota bata akaranga, kuko “uwutaye akaranga aba ataye akabanga”, ayo niyo majambo umurwi ndangakaranga Intahesha zikoresha mu gusigura uko bikorwa vyifashe muri rusangi.

Umurwi ndangakaranga Intahesha ugizwe n’urwaruka rw’imisore n’inkumi z’abarundi baba mw’ikambi ya Mahama irimwo impunzi z’abarundi bahungiye mu gihugu kibanyi c’uRwanda , ubandanya ibikorwa vyo guteramisha ndetse no kwigisha urwaruka gukoresha ibicurarangisho kavukire.Tuganira n’abarongozi b’uwo murwi ku migambi n’imigabo yabo, aho bamenyesha ko b’ishimikiza ijambo ry’Imana kugira barangure imigambi n’imigabo ikurikira:
_Gusubiza hamwe no gukundanisha abarundi, babicishije mu mico n’akaranga.
_Guha agaciro ibicurarangisho kavukire.
_Guhimiriza urwaruka gukunda imico n’akaranga.
_Guhimiriza ubumwe bw’abarundi, inyifato,ugufashanya,ugusangira mu rukundo.
_Kwitunganya no kurondera ubumenyi kugira bazotahuke mu gihugu bafatanye munda mu kwubaka igihugu c’amavukiro. Nubwo iyo migambi biyemeje itoroshe ngo ntibarota bata hasi ngo n’ibanga ryo kubangira ingata, kanatisinda icivugo cabo ngo kirisiguye,barara bambaye bakavyuka bagavye.

Urwo rwaruka rukaba rwagumye rufatanye munda n’ubwo ibibazo bitari bike mu buzima bwabo, bahisemwo gushira imbere urukundo rw’Imana naye ikembe umuduli n’inganga biherekejwe n’intembo kama bitsimbatara murirwo.
Mwomenya ko urwo rwaruka rwamuka mu murwi ndangakaranga Abararwakaranga, umurwi wahavuye uvyara Club Amagaba.

What's your reaction?

Related Posts

1 of 226