UncategorizedUrwevu

# Urwevu: Inzitizi zitatu zitubuza guhinduka.

isanamu ngereranyo y’umutekamutwe

Ibintu bitatu ngo nivyo bitubera inzitizi mw’ihinduka iryariryo ryose.

Ubwoba bw’uguhinduka.

Ubwoba bw’uguhinduka rero ngo buri muri kameremere y’umuntu. Ni bumwe mu bwoko bw’ubwoba bw’ikintu cose umuntu atazi. Abasokuru bayamaze bati “winjira mw’ishamba utazi ugaca inkoni utazi”. Uwo mw’ibutsa rero uri muri bimwe vyerekana igituma dutinya guhinduka. Abahinga baravyihweje  basanga ko umuntu ateba akumva yopfuma yoroherwa mu kw’igumira mu vyo arimwo kuko vyovyo asanzwe yarabimenyereye, hako yokwinjira kurondera ibindi ,vyovyo atazi uko bizomubera.

Ubwoba bw’ukunegurwa.

Ikindi abahinga batumenyesha kitubuza guhinduka n’ugutinya ngo abandi bohava batunegura. Ukunegurwa rero biri kune biri gutanu. Hari abazokwihutira kukunegura kubera bagerageje bikanka, bigasa rero nk’uko umengo baguhanze ijisho barindiriye umusi uzokwikubita hasi kurya kw’uruhome rushenywe n’umuyaga.  Ubwo bwoba rero nibwo kenshi butubuza kurondera kugira ibintu ukunyuranye n’uko twahora tubigira, maze gutyo tugasanga duhavuye twibuza n’amahirwe y’ugushika no kuyandi ma songa, tukazohereza mu bubande.

Abahinga baguhanura ko ari ukumenya ko ivyo abantu bose bakuvugako utobitinya. Vyose wobiha ugutwi ariko ukabiha agaciro kabikwiye. Abo bakuvuga boba bashaka ko uja hejuru? Ivyo woheza ukavyita inkebuzo. Canke ni abo riniga, baguhanze ijisho uko bukeye uko bwije ngo wikubite hasi bace bihera iryinyo kuko bizobafasha gushikikira ibinyamubiri ( émotions négatives) vyabagumije hasi? Nimba ari abo bakabiri urabumviriza, uheze ubuvumvire ikigongwe maze uheze wibandanirize.

Ubwoba bw’uko vyohava bikunanira.

Ibi rero biva , mu kajwi gahoze kavugira kure muri wewe, ngo ” nta wewe”! Maze kakavugira mu matwi kuva mu buto bwawe kubera kumbure uko wakuze uza arabwirwa n’abavyeyi bakitswe n’ishavu, bakaza barihenda bakubwira nko “nta vyawe”! Maze kakagenda karanyengetera uko ukura ariko gakura kagahereza kuvamwo ikinyamubiri amahanga, kiza kirakuvugira mu matwi mu buryo bw’impwemu, ngo “reka guta umwanya”. Ico kinyamubiri kugirango kironke infungurwa zikwiye kibe kiribera muri wewe kiraheza kikaza kirakwereke uburorero bwinshi cane bw’abandi benshi bananiwe n’ivyo wagomba gushikako , gutyo ukaruhira kwemera ko wananiye, kikagukubita hasi ugatsindwa utanarwanye.

Mu kwiyamiriza ivyo binyamubiri ni ukwama uzirikana ibi bikurikira.

Ntuzohererwa ubuhizi hafatiwe ku ncuro ugerageje bikanka, nyabuna, incuro uzogerageza bigakunda. Nayo incuro uzogerageza bikagukanda zifitaniye isano n’incuro uzoba waragerageje bikanka yamara ukumirako kurya kw’ikibugu! Uko ugerageza vyanka niko wongereza amahirwe y’uko bizokunda umusi umwe.

NTA YIMBA NGO IBURE IVU!

 

 

What's your reaction?

Related Posts

1 of 29