BurundikirundiUrwevu

Urwevu: Ijuru ribaho ye baga! ( New Jerusalem)

Isanamu ngereranyo y’umuntu aguma yiyumvira uko yobivamwo

Amezi icenda tumara mu nda, tuyamara tudaca n’ikanda ry’ivyo turi. Ikindi kiringo kitari gito, tukimara mu bwana tutazi ivyo turimwo, tutazi igituma, gushika rero aho, abavuga ko bihebeye Imana baheza bakatubarira ibijanye n’Imana.

Baraheza rero, emwe, bakatwigisha ibitari bike uhereye ku urutonde rw’amabwirizwa duheba mbere tukaruhira kuyafata ku mutwe,  n’ukuyaririmba tukayaririmba; ivyo biti whe!

Dogiri dogiri rero haragera n’aho dutangura kwironderera natwe nyene ukumenya ukuri kuko rimwe na rimwe hari bamwe no mur’abo nyene baduhimiriza kuri ayo mabwirizwa   bishika tukabona  bariko baradandabagirikana, bagashonga kurya kw’ishashara iyo bahuye n’ibibibatera kuruguta kurya kw’umuriro.

Ugasanga  hari abakirisu bitura abiyita abakozi b’Imana bamwe bamwe, maze bakabiganira ibibabakiye eka mbere ntihagire ico basigaza. Nayo mu kiringo rimuguye mu gutwi uwo mwangushi  bigaheza bigaca bimubera nk’inzira y’ugurutse y’ukurondera kuzibira ibihengeri vy’umushaha  w’uwumwituye akoresheje ibinyuranye n’ivyo batwigisha maze uwari yamushiriye ingorane, akamuva mu biganza azimwongerereje, noneho amuciye iyondoyondo, amuhinduye umuhemu, umumenesheje canke amumeneyeko ibanga; iyo uwo mu kirisu atakamenye ngo yivyukiranye yoye kuhasiga amajigo.

Twebwe rero tubibonye canke rikaturwa mu gutwi,  bikadutirimutsa , bamwe bikaduha kwibwira ko ivyo batwigishije kumbure bahavuye basanga na bonyene atari vyo, yamara ntibatubwira. Bigatuma abantu benshi tuva inyuma y’Imana.

Tugaheza gutyo tugafata tukurira imisozi yuzuyeko imiyaga n’ibihuhusi simusiga hamwe turuhira gukurira amenyo n’uwugize ngo ararokotse akazosubira i buntu yarasinzikaye; iyo hatabonetse ukuboka kw’inkomezi z’Imana ngo kumukomeze  kumukureyo.

Kubera rero ivyo tubona hirya no hino turihira gutakaza ukwemera,tugashaka gukoresha ubwonko bwacu , ubwonko bwacu bukeya cane butuzuye n’urubaya, maze ngo abe aribwo dukoresha ngo dutahure ibijanye n’ibinyegezwa amahanga.

Uwakubitiye  aho hirya gatoya  ku MUTANGA kuri kaminuza  agashika  guca atangura kwinjira muri bimwe twize vyitwa “philosophies” bigaheza bikaducangacanga , navyo nyene bikaruhira kutwibiza mu gicu c’umwiza kuko na vyo nyene wabaye umwimbu w’abagerageje gukoresha ubwonko bwabo ( butuzuye  n’urubaya) ngo batahure data ibinyegezwa vy’Imana.

Uwaciye urwevu ntaja muri ivyo vy’ukurondera ugutahura kurenze. Nyabuna ah’uguta umwanya asaba gutahura, araheza akawukoresha asaba ati icompa nkagira ukwemera.

Uko kwemera niko kuzoca kumutahuza vyinshi mu buryo bw’impwemu. Araheza  agatahura atahure y’uko aha tutari ku rugendo rw’ukwitambukira turaramitse imitwe nk’urukero, nyabuna ko ari akantu kanzunya k’ukurondera inyubakwa imishaha yacu izobamwo imyaka yose.

Si ndi Patiri,  si ndi Pasitori, eka mbere si ndi n’umukirisu w’agatangaza  ariko ndakubwiye ko hari iyindi si i baho. Iyo si ibaho, kuko izobaho. Hariho kandi hazoba  ahantu abazoba barahakoreye , aho bazoja haba bibanje guca inyuma y’urupfu  canke mu buryo bw’ukuzotwarwa bukwi na bukwi( enlèvement) .

Aka kanya ugihema niyo mahirwe ufise y’ukuharondera.

Tangura kurirondera. Ntiwigire ngo uri umu jeunes ngo “ibintu vy’Imana ntibindaba” Ubwo bu juene ufise abandi tutaciyemwo ni ubu jeune nyabaki? , canke ngo uri umu “Star ngo uri umuntu rurangiranwa mu kumenyekana, wewe urarusha ubu Star Jesus Christ? Canke ngo uri inkumi canke umusore mwiza, iryo bumba rishikanye 49 degres z’ubushuhe uca utangura kujugumira  nivyo wishimako? Mbega hoho urazi uwariguhaye? Hari n’urwara wewe wishizeko?  Canke ngo warize uraminuza, ivyo wize abandi batize ni ivyahe? Canke ngo uri umutunzi, ubwo butunzi wishimako inzamba niyavuga ntuzomanuka n’urwa Congo!

Mbega ubwo bwenge wewe ubukura hehe?

What's your reaction?

Related Posts

1 of 267