BurundiEnvironnementkirundiUrwevu

Urwevu: Rimwe mu mabanga y’ukuntu wogira akanyamuneza buri musi.

 

Isanamu ngereranyo y’umuntu aguma yiyumvira uburyo bunyaranye bw’ugusenyura inzitizi.

Abahinga rero baciye irya n’ino ibijanye n’umunezero baraheza bagasanga y’uko umunezero nyawo ngo uva m’umuntu nyene. Uwo munezero rero ngo uza uvanye n’uko abona ariko arabaho.

Abadafise akanyamuneza nyako rero ngo n’abiyumva nk’uko bariko baraba kuri ino si nk’uko umengo bariko batwarwa n’inyenga canke n’ibihuhusi. Aho batumva ubwabo ko bafise ubuzima bwabo mu minwe koko. Ntibabaho uko bashaka, babaho uko ibibakikije ( ivyabaganje) bishaka.( Les circonstances de la vie).

Nayo rero ngo abanezerewe neza bobo ntibimeze uko. Bobo ngo baraheza bakiyumva ko ubuzima , mu gice kinini cabwo aribo babufise mu minwe. N’ukuvuga ko babaho ubuzima buhuye n’uko bari, ubushake bwabo hamwe n’intumbero zabo. Abo ngo ni abafise amahirwe y’ukugira imigambi maze bakaruhira kuyirangura, gutyo umusi wabo ugahera bumva akanyamuneza. Aba rero ni ukuvuga ko bafise umuco ukwiye mu kiringo abo twahereyeko kuvuga ( kandi ngo nibo benshi) uheza ugasanga rero bobo mbere mu mutwe hari ibintu bimeze nk’igipfungu gituma umusi utangura atazi ico awukoza, maze akarinda awurangiza uko nyene.

Muti none umuntu yotsinda gute iyo miyaga ishira umuntu mu gipfungu akamera nk’uwutwawe n’inyenga?

1.Gira akamenyero ukwama utegura imigambi uzokora bukeye.

Ukuri, kandi k’ukwizera kuko kuri n’iyo kuvuye n’uku. Imbere y’uko utangura umusi, n’ukuvuga mw’ijoro , banza uheze wandike ibintu bitanu vyakunezereje uwo musi( gratitude). Uhejeje, nyaragasa uheze ugire urutonde rw’imigambi ushaka kurangura  musi ukurikira

Garagaza agashavu keranda( Une Sainte Colère).

Dufatiye ku rwevu twaciye, twasanze rero mu kirere hari imiyaga itifuza ko twogira ikimazi mu kiringo gito ubusa tumara kuri ino si, maze gutyo tuzoyisezere dusa n’abagiye imbokoboko.( Les mains vides). Iyo miyaga  rero iyo izanana ntihabura mubona na none ko mu buryo bw’impwemu vyose ari urufatangane.( Uteje amaso kure ntakintu kidafatanye n’ikindi).

Ugasanga rero wemera inguvu z’Imana, reka nguhe iri banga kuri gusa. Igihe cose uvyutse uraheza wumve ko wosenga ko worangiza umusi ufise akanyamuneza. Ivyo navyo kugira ubishobore, ni uguheza ukitanga imiyaga mibi, ukavuga Zaburi ( Psaumes 13 na 14) zose ukazivugira rimwe maze gutyo ugaca usaba ko Imana igufasha kuza kurangura iyo migambi yose wategekanije.

Mw’ijoro hageze, uheze ushime ivyakunze hama wongeze mu gusaba ko ibindi vyoheza bigakunda bukeye. Gutyo, gutyo , dogiri dogiri, uzobandanya ubikora gushika aho bihinduka akamere( Habitude) maze uzoheze usange arivyo ubamwo; umunezero w’ukwumva ko ufise ubuzima bwawe mu minwe.

Abahinga bavuga ko bisaba imisi 21, hari n’abavuga 60 kugira ngo inyifate ihinduke kamere. Urazobigira gushika bikubere kamere maze uze munyuma uzoshingire Intahe abandi gutyo, abemera ukuri batevye baze n’abo babikore.

Mu kiringo twamaze kugira inyifato twese nk’iyo aha i wacu i Burundi, bizoheza biduhe ugutera imbere dukoresheje inguvu z’Imana, hama amakungu azoza kurahura iwacu ayo mabanga, maze gutyo, IRYAVUZWE RIBE RIRANGUTSE!( Kuko ibi nta handi muzovyumva na hamwe atari mu Rwevu!)

CE URWEVU!

What's your reaction?

Related Posts

1 of 225