kirundiUrwevu

Urwevu: Kubera iki ubukene? Twobuvamwo gute?

Ntawutazi amabi y’ubukene. Eka mbere n’imigani itari mike , abasokuru bagiye baraca, irerekana akababaro n’amarushwa ajanye n’ubukekene.

Ishusho yerekana umuntu ariko arashusha umutwe kugira ave mu bibazo

Hamwe bati” Umukene na Nyina aramwanka! Ahandi ngo ” Inyakamwe inyaga imwe.
None ni kubera iki umuntu akena?
Ico dukwiye kwama tuzirikana Kandi tukamenya n’uko ibitubako bisa nk’ivyamwa canke amababi y’igiti. Ubwiza canke ububi bw’ivyo tubona bifitaniye isano n’uko vyifashe ivyo tutabona.

Mu Rwevu twaciye twasanze ubukene bufise amamuko abiri:

1. Ukubura amaragamo
2. Ugusesagura utwo utunze.

Uwu musi rero reka tuvuge ku bijanye n’ukubura amaragamo.( Stabilitél.)
Ukubura amaragamo rero mu buryo bw’impwemu, bijanye cane n’uko umushaha wawe uhagaze mu Mpwemu. Bivana n’aho umushaha wawe uhagaze mu Mpwemu. Mbega uhagaze mu kabande canke mw’ishamba rya nyaganande? Mbega uhagaze mu ruyogoyogo? Mbega uhagaze mu bisebuzi simusiga?Mbega uri ku misozi imeze ite? Mbega woba uruhukiye ku misozi bawurerekesheje ijisho , bafoye imiheto kugirango bowuronse akanya bawusangangure? Mbega aho uruhukiye urafise amaragamo?

N’ukuvuga rero ko hari imiyaga mibi ijejwe gutera ahantu abantu bashize hamwe. Iyo miyaga itera rero ingo hamwe n’ibihugu.
Iyo miyaga niyo yama iriko irasambura abantu kuko izirana n’amahoro n’ubumwe. Aho yateye haraheza hakama indyane, intambara n’ibindi. Eka mbere naho hatoba intambara zigaragara ( physiques) ziraheza zikabera mu mitima, abantu bakabana babwirana ayasosa ku minwa,yamara mu mitima hari tubiri. ( Hee Berakumenyo, Bandyatuyaga, etc.).
Iyo miyaga rero niyo ituma abantu bagenda bafitaniye inzigo kuko iheza ikababuza kurekurira abandi.
Yaba rero urugo, canke yaba Igihugu, ahantu hose hakoraniye abantu babanye badafise urukundo biraheza bigatuma imyuka ubwonko bwabo burungika mu kirere ica isa nk’ibicu vyirabura maze gutyo bigakwega ibisa navyo nyene.

Imihezagiro ntiheza ngo ihatumbere kuko kameremere k’imihezagiro ni umunezero.

Muti none ibintu vyohinduka gute?

Mu buryo bw’Impwemu bwimbitse, ikinyamakuru canyu carose Urwevu rwuko iyo miyaga umuntu ashobora kurwana nayo akoreshe amajambo mu ndirimbo ( Psaumes) ya Dawudi yagiye ararimbira Imana.

MURASOMA, MWONGERE MUZIRIKANE IZABURI 46 na 48

What's your reaction?

Related Posts

1 of 26