DiasporaAyagezwehoDiaspora OrganizationshomepageIKIRUNDI_newskirundi

Diaspora News| Imigambi mikuru mikuru 4 igiye kurangurwa na Diaspora Ndundi

Abarundi baba mu mahanga bahurikiye mw’ishirahamwe rya Diaspora Ndundi, bamaze iminsi itari mike bahanahana ivyiyumviro k’ubuzima bwa Diaspora Ndundi no ku migambi mikuru mikuru iryo huriro ry’abarundi b’ishwi ( Diaspora ) rifise mu guterera agacumu k’ubumwe mw’iterambere ry’igihugu cabo u Burundi, no mw’iterambere ryabo n’imiryango yabo.

Ayo ma nama yatunganijwe na Comité Nshingwabikorwa ( Comité éxécutif ) ifadikanije na Comité Nshigwantwaro ( Conseil d’administration ).

Mu gutangura inama, abarongoye Diaspora Ndundi babanje gusigurira abarundi baba mu mahanga ico arico umu diaspora ( definition ).

Imigambi bashize imbere ni iyi ikurikira:

1. Umugambi wa mbere nyamukuru ni uwo gushira hamwe abarundi no kubumvisha akamaro bafitiye igihugu cabibarutse.

2. Umugambi wa kabiri, ni uw’ ikarata ndanga mu diaspora ( Carte de la diaspora ), ibisabwa kugira uyironswe n’akamaro iyo karata yomarira uwuyifise.

3. Umugambi wa gatatu, ni uwo kworohereza ama banki gukorana n’abarundi baba mu mahanga ( diaspora ).

Uwo mugambi ukaba wavutse kubera ibibazo abarundi baba mu mahanga bahura navyo iyo bashatse kurungika amafaranga mu gihigu c’amavukiro ( Burundi ).

4. Umugambi wa kane ni uwo kwubaka amazu.

Umurundi aba mu mahanga ( diaspora ) akwije ibisabwa na cane cane afise ikarata ndanga mu diaspora, azoshikirizwa inyubakwa, iri mukibanza yipfuza kandi ku giciro kitavuna, akazoheza akariha mu myaka itarenga icumi ( 10 ans ).

Amashiramwe azokorana na Diaspora Ndundi muri uwo mugambi nayo ni Come and See Burundi hamwe na BMBC (Building and Multi-Business Company).

Abarundi baba mu mahanga bashoboye kwitavye inama zatunganijwe na Comité Nshingwabikorwa na Comité Nshigwantwaro za Diaspora Ndundi batashe n’imigambi bashikirijwe bagirako basaba ko yoja mu ngiro bidatevye.

What's your reaction?

Related Posts

1 of 583