Home Burundi Ivyo ukora winyegeje ni vyo bizokwegenyeza.

Ivyo ukora winyegeje ni vyo bizokwegenyeza.

Muri bino bihe tugezemwo akaranga k’ ingo nyishi karatitutse cane gushikahokurenga ibigo bisigaye bimeze nk’ibikino vy’ama reresi(cinema) canke urwenya(Comedy )

“Ukwubaka si ukujandajanda”

Ibanga ryo kwubaka n’ibanga rihambaye cane kandi nico gituma abana babantu baciye bashiraho amasezerano yo kwubaka maze banayegerekako indahiro.
Uwu musi ndashaka tuganire ku ndagano zikorwa hagati y’abubakana haba kwubako Rukristu canke gusezerana bitegekanywa n’amategeko y’ibihugu.
Ku mvo z’uko ayo masezerano ari maremare atokwirwa muri runo rwandiko nashimye tuyage kw’ijambo rivuga riti: “Tuzotandukanywa n’urupfu.”
Irijambo rirakomeye ariko kugira uritahure neza wokwifashisha igitabo ceranda ca bibiliya mw’itanguriro yaco niho cerekana imvo.
Imana irema umuntu yabonye ko atamufasha numwe yobona aberanye nawe muvyo yaremye vyose nikwo gusinziriza uwo muntu imukuramwo igufa rimwe rudende mu rubavu ica imuremeramwo umufasha baberanye.
Abakora benayo amasezerano yo kwubaka babanza gucagura umufasha baberanye hanyuma bakaja gusezerana.

Harutubazo umuntu wese yokwibaza, arya masezerano benshi boba bayigishwa? Hoho baratahura ivyanditse? Ama sentare yuzuye Imanza z ‘abashaka kwahukana.
Ko duheza kuvuga ko (urupfu rwonyene arirwo ruzodutandukanya) niyihe mvo iyindi yihinduye urupfu?
Mu ma manza arunze muri sentare, ukurenga ibigo ni kimwe mu mvo zigaruka cane zituma ingo zisambuka. Aha rero twagomba gukebura uwo muntu  wese  utuma abubakanye basambura ko yoguma azirikana ko ariko araruhama .

Hari abafise ingwara y’ukwifuza ivy’abandi, ugasanga iyo umuntu akiri umusore canke inkumi ntibamurondera yamara babonye yubatse bagatangura kumiramitwa, kugirango gusa bamukureko agahuzu , bwaba mu buryo bw’impwemu eka no mu buryo bw’umubiri nyene.

Na narirya rero , ubwenge bw’umuntu bwibagira ni ngoga, abahinga barahanura ko abubatse boheza bakaza barasubiramwo  indagano zabo uko bukeye uko bwije, maze gutyo umwe wese yamane na ntaryo ko urugo arimwo arurimwo kubera ivyo yaranganiye uwo babanye, Imana hamwe n’abantu.

Tora akenge wanke kuba umuja w’umubiri. Nyabuna ube uw’impwemu kuko ejo umubiri ukakuvako, muri Sentari z’impwemu iyo uzoba uri, ivyo ugira winyegeje uwu musi nivyo nyene bizokwenyegeza kurya kw’inkwi mu muriro. Nta na kimwe gihishijwe mu buryo bw’impwemu!

 

Facebook Comments

Most Popular

Success: Mbega weho ku bwawe succès ni iki? Ni ukugira amafaranga menshi?

Abandi banditsi batandukanya bagiye bariyumvira définition boha ijambo "succès" basanga  ntivyoroshe. Nk'uwitwa Jim Rhon mu gitabo yanditse citwa' 7 Strategies for Wealth and Happiness"...

Mista Champangne yagirijwe uburozi, batanga n’ivyemezo

https://www.youtube.com/watch?v=RSdpqBI8WlM Mista Champagne yagirijwe uburozi impande zose, haba mu baririmvyi co kimwe na bamwe mu bahoze ari abamenyeshamakuru, ariko bagikurikiranira hafi ivy'uwo muziki. Inyendamuvano ni Post...

# Indundi Sports| Rallye yungururijwe ku yindi sango ku mvo z’urufpu rw’umunywanyi wayo

  Komite shingwa bikorwa (Exécutif)ya Club Automobile yo mu Burundi muri Rallye iri n’umubabaro mwishi wo kubamenyesha urupfu  giturumbuka rw’umunywanyi wayo. Niyonkindi Didier akaba yitavye Imana...

# indundi Sports | Jimmy Ndayizeye ngo Saidi Ntibazonkiza niwe azoheka Yanga Africans

  Umumenyereza mukuru w’umugwi nserukira gihugu w’intamba mu rugamba Jimmy Ndayizeye yavuze ko umukinyi w’intamba mu rugamba Saidi Ntibazonkiza niwe azoheka umugwi Yang Africans mu...

Facebook Comments