Home Uncategorized # Urwevu: Inzitizi zitatu zitubuza guhinduka.

# Urwevu: Inzitizi zitatu zitubuza guhinduka.

isanamu ngereranyo y’umutekamutwe

Ibintu bitatu ngo nivyo bitubera inzitizi mw’ihinduka iryariryo ryose.

Ubwoba bw’uguhinduka.

Ubwoba bw’uguhinduka rero ngo buri muri kameremere y’umuntu. Ni bumwe mu bwoko bw’ubwoba bw’ikintu cose umuntu atazi. Abasokuru bayamaze bati “winjira mw’ishamba utazi ugaca inkoni utazi”. Uwo mw’ibutsa rero uri muri bimwe vyerekana igituma dutinya guhinduka. Abahinga baravyihweje  basanga ko umuntu ateba akumva yopfuma yoroherwa mu kw’igumira mu vyo arimwo kuko vyovyo asanzwe yarabimenyereye, hako yokwinjira kurondera ibindi ,vyovyo atazi uko bizomubera.

Ubwoba bw’ukunegurwa.

Ikindi abahinga batumenyesha kitubuza guhinduka n’ugutinya ngo abandi bohava batunegura. Ukunegurwa rero biri kune biri gutanu. Hari abazokwihutira kukunegura kubera bagerageje bikanka, bigasa rero nk’uko umengo baguhanze ijisho barindiriye umusi uzokwikubita hasi kurya kw’uruhome rushenywe n’umuyaga.  Ubwo bwoba rero nibwo kenshi butubuza kurondera kugira ibintu ukunyuranye n’uko twahora tubigira, maze gutyo tugasanga duhavuye twibuza n’amahirwe y’ugushika no kuyandi ma songa, tukazohereza mu bubande.

Abahinga baguhanura ko ari ukumenya ko ivyo abantu bose bakuvugako utobitinya. Vyose wobiha ugutwi ariko ukabiha agaciro kabikwiye. Abo bakuvuga boba bashaka ko uja hejuru? Ivyo woheza ukavyita inkebuzo. Canke ni abo riniga, baguhanze ijisho uko bukeye uko bwije ngo wikubite hasi bace bihera iryinyo kuko bizobafasha gushikikira ibinyamubiri ( émotions négatives) vyabagumije hasi? Nimba ari abo bakabiri urabumviriza, uheze ubuvumvire ikigongwe maze uheze wibandanirize.

Ubwoba bw’uko vyohava bikunanira.

Ibi rero biva , mu kajwi gahoze kavugira kure muri wewe, ngo ” nta wewe”! Maze kakavugira mu matwi kuva mu buto bwawe kubera kumbure uko wakuze uza arabwirwa n’abavyeyi bakitswe n’ishavu, bakaza barihenda bakubwira nko “nta vyawe”! Maze kakagenda karanyengetera uko ukura ariko gakura kagahereza kuvamwo ikinyamubiri amahanga, kiza kirakuvugira mu matwi mu buryo bw’impwemu, ngo “reka guta umwanya”. Ico kinyamubiri kugirango kironke infungurwa zikwiye kibe kiribera muri wewe kiraheza kikaza kirakwereke uburorero bwinshi cane bw’abandi benshi bananiwe n’ivyo wagomba gushikako , gutyo ukaruhira kwemera ko wananiye, kikagukubita hasi ugatsindwa utanarwanye.

Mu kwiyamiriza ivyo binyamubiri ni ukwama uzirikana ibi bikurikira.

Ntuzohererwa ubuhizi hafatiwe ku ncuro ugerageje bikanka, nyabuna, incuro uzogerageza bigakunda. Nayo incuro uzogerageza bikagukanda zifitaniye isano n’incuro uzoba waragerageje bikanka yamara ukumirako kurya kw’ikibugu! Uko ugerageza vyanka niko wongereza amahirwe y’uko bizokunda umusi umwe.

NTA YIMBA NGO IBURE IVU!

 

 

Facebook Comments

Most Popular

George Gatogato na Paficque mu bahagarikizi bazohagarikira CHAN 2021

Kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 2 Kigarama 2020, igisata kijejwe gutora abahagarikizi bazohagarikira inkino mpuzamakungu muri CAF cashize ahabona abahagarikizi mpuzamakungu bazohagarikira inkino...

Abakinyi ba Messager Ngozi bashitse neza i Bujumbura

Kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 2 Kigarama 2020, niho umugwi Messager Ngozi washika i Bujumbura uvuye Eswatini gukina urukino rwa CAF Champions league...

Ubwoko bw’ubuja bwibonekeza mu gihe ca none

Ubuja bwo mu gihe ca none ngo bugizwe ahanini n’urudandazwa rw’abantu, ugukoresha abantu mu rudandazwa rw’igitsina, ikoreshwa ry’abana, ukurongoza abantu ku nguvu, hamwe no...

Urwevu: Ukuborerwa vyoba bijanye n’agaciro ”ubuntu” ( la dignité) ?

Iyo umuntu yanyoye utuyoga rero akarenza kugera aho abantu bavuga ko yaborewe, haba hari ibintu vyinjsi vyabaye mu bwonko. Biba bisa n'ivyabaye nk'uruzi rwasebuye,...

Facebook Comments