Home Burundi #Diaspora| Indwi yahariwe Abarundi baba mu Mahanga canke bahabaye ngiyo irashitse!

#Diaspora| Indwi yahariwe Abarundi baba mu Mahanga canke bahabaye ngiyo irashitse!

i

Indwi yahariwe abarundi baba mu Mahanga hamwe n’abo bose bahabaye igiye gutangura vuba mu misi ine gusa kw’igenekerezo rya 22 Mukakaro uwu mwaka maze iheze irangire kw’igenekerezo rya 26 na uku kwezi nyene.

Nk’uko rero amakuru ava hirya no hino abimenyesha , ngo biraboneka ko imyiteguro irembejwe. Abarundi batari bake baserukira abandi baba mu mahanga bamwe bamwe baza bashitse abandi nabo bakaba bariko mu nzira bagana mu gihugu c’amavukiro, Uburundi bwacu.

Twagomba kandi kwibutsa ko icivugo citiririwe iyi ndwi ya Diaspora ari iki “ La diaspora , Partenaire important pour la mise en oeuvre du plan National de developpement.” 

Muri ico civugo rero biragaragara ko Leta iha ikibanza gikomeye Abarundi baba mu mahanga mu ruhara nta ngere bashoboye kugira mw’ishirwa mu ngiro ry’umugambi w’Igihugu w’interambere.

Benshi rero bariteze ko ibitari bike ngirakamaro bizoganirwako muri iyo ndwi, mu ntumbero y’ukwerekena bamwe bose, haba ku ruhunde rwa Leta canke ku Barundi baba hanze   uruhara bogira kugirango uwo mugambi uje mu ngiro. Abarundi baba hanze mu mahanga batari bake bariteze ko Leta izokwerekana utwigoro twose dushoboka yoba iriko irashiraho mu ntumbero y’ukworohereza Abarundi baba hanze mu buryo bunyuranye kugira nabo babone gushobora kwitanga bisanzuye. Ikibazo kijanye n’iyoroherezwa ry’Abarundi mu ku ronswa impapuro z’inzira( Passeports)  batarinze kuriha inahuri ndende baja kuzirondera i Burundi yamara bigaca mu ma Embassades ntikizobura muri zimwe mu ntererano zitezwe n’ ABarundi baba hanze. Na kare Abarundi barayamaze bati” IMINWE IRYOHA INYURANYE”

Eka turetse n’ico gusa, hari n’ibindi binyuranye bitazobura kugaruka nko kubijanye n’uruhara rugaragara Ubuserukizi bw’Uburundi mu makungu bwogira mu ntumbero y’ugufasha mu ugushira hamwe Abarundi baba mu mahanga , maze bose uko bari bakiyumvanamwo batabanje ukwibaza umwe wese uko yoba canke n’imvo yoba yaratumye aba ari aho mu Mahanga, kuko ata wodeha ko Abarundi bose baba mu Mahanga bataba babona kumwe bino canke biriya na narirya n’imvo canke inyanduruko ziba zarabajanye  zitaba ari na zimwe. Intumbero nya mukuru rero yoba iy’ukwiyumvanamwo maze bino na biriya twoba tutabona kumwe n’ibihave biba inyendamuvano y’imyikeko itagira mvura.

Abasenzi bosenga bavuga bati ” Ese bitoba ari ibiriko biraba gusa muri kino gihe hegereje indwi ya diaspora maze ako kariro kakazoheza kakabandanya uko nyene bizohave ngo vyitirirwe nk’umuvuduko w’inkware”, mubona ko ibintu nk’ivyo bikunze gushika.

 

 

Facebook Comments

Most Popular

Umutambukanyi wa Kidum ngo yabonye Nish ugutandukanye n’uko bamuvuga

Esther Nish avuga ko iyo aza kuba ari uwukunda kwumviriza abantu, ngo ntaco yari gupfa yimariye igihe yerekeza i Nairobi mu bikorwa vyo gukora...

Bimwe mu vyotuma abanyagihugu bakingirwa ingaruka mbi zifatiye kw’ihindagurika ry’ibihe

Gukorana kw'inzego za Reta hamwe no kwibukanya gukurikiza amategeko ni bimwe mu vyotuma abanyagihugu bakingirwa ingaruka mbi zifatiye kw'ihindagurika ry'ibihe. Ivyo ni ivyashikirijwe Umushikiranganji w'ibidukikije,...

T Max ng’iki ico yasezeranye abarundi bamwitezeko

Kuva aho akoreye indirimbo ari kumwe na Vichou munyuma akamara ikiringo kinini ubu ngo yoba ariko aritegura gushira ahabona ibikorwa bishasha ndetse no gukora...

Olga yabwiye Yambi igihe azosubirira I Burundi

Olga ngo umugambi afise n’uwo kugaruka mu Burundi aruko aje azanye ibikorwa bitari bike azoba amaze gukora, kandi bizoba vyifashe neza gusumba uko ubu...

Facebook Comments