staff

29 POSTS0 COMMENTS

#Urwevu l Ukwahukana co kimwe n’ukwiyahura vyose ni umuvumo!

Nk'uko rero tumaze imisi tuza turabigarukako, urwevu, ariwo muco kubijanye n'uburyo bw'ukurwanya impwemu mbi, ibinyamubiri bijejwe gusambuza abubatse ingo nivyo bituma zama zirara zirasha....

BDUSA: Bimwe mu vyashikirijwe n’uburongozi bw’ishirahamwe ry’abarundi baba muri Amerika

  Mu kiganiro cabaye ku musi wa gatandatu uheze, uwusanzwe arongoye ishirahamwe Bdi Usa ,umushinganyatahe Samuel Ndayiragije arikumwe n' abagize comité nshingwabikorwa harimwo icegera ciwe...

#Diaspora| Kaka Boney:Ntashobora no kwica inkoko nokwica umuntu gute?

Sishobora kuzokwibagira na gato ibigeragezo naciyemwo ngishika mu gihugu ca America, iryo niryo jambo ry'umutwe rigaragara mu butumwa bucanze n'akakabaro bwatanzwe n'umushingamateka Bonavunture Havyarimana...

Urwevu: Ibi bintu bitatu ubikurikije mu myaka 10 ngo woba uri igihangange.

Mu gitabu canditswe n'abagabo babirei Jack Canfield na Mark Victor Hansen Les Hewitt citwa " The Power of Focus" baraduhanura ibintu bitatu twogira inyifato...

# Spiritualité et progrès| Les vertus reconnues au psaume 48

Pour ceux dont la tradition ne s'y oppose pas, les spécialistes de l'utilisation des psaumes conseillent d'allumer une bougie et reciter ou recopier un ...

# Urwevu| Kimwe mu bitabo bizohindura ubuzima bwawe burundu.

Igitabo citwa " The power of positive Thinking " canditswe n'umwanditsi yitwa NORMAN VINCENT PEALE kizogufasha cane, mu kiringo wofata umugambi w'ukugisoma , incuro...

#Urwevu | Urashoboye! Ubwoba bw’ubukene ni kimwe mu nzitizi ufise. Raba umuti!

Nk'uko tubisoma mu gitabo citwa Think and Grow Rich , canditswe na Napoleon Hill, turasanga mu rutonde rw'ibituma umuntu ataronka ingoga zikwiye kugira ashike...

#Urwevu| Uku niko jewe ndiko ngwana intambara y’ugushika kw’isonga( 1)

Mu mugambi w'ugushika ku masonga y'umusozi nihaye , nahisemwo kwiha ihangiro ry'uko noba nkwije igitigiri c'amafaranga mu...

#Urwevu| Imigozi ikuboshe iri mu bishobisho ( émotions) vyawe

Abasokuru barayamaze bati "Ntawuhomera iyiyonka" canke bati" Akica urugo karuvamwo". Ugasanga ukenye uno musi, abahinga bakumenyesha ko...

#Urwevu|Menya ukwongereza ibishobisho wongereze umwimbu

Isanamu ngereranyo y'umutekamutwe Mu gitabo citwa "Emotional Intelligence" canditswe n'uwitwa DANIEL GOLEMAN ", arerekana neza ko ibituma umuntu...

TOP AUTHORS

1787 POSTS0 COMMENTS
278 POSTS0 COMMENTS
48 POSTS0 COMMENTS
12 POSTS0 COMMENTS
167 POSTS0 COMMENTS
23 POSTS0 COMMENTS
38 POSTS0 COMMENTS
83 POSTS0 COMMENTS
2 POSTS0 COMMENTS
0 POSTS0 COMMENTS
29 POSTS0 COMMENTS
39 POSTS0 COMMENTS
1 POSTS0 COMMENTS
164 POSTS0 COMMENTS

Most Read

Umutambukanyi wa Kidum ngo yabonye Nish ugutandukanye n’uko bamuvuga

Esther Nish avuga ko iyo aza kuba ari uwukunda kwumviriza abantu, ngo ntaco yari gupfa yimariye igihe yerekeza i Nairobi mu bikorwa vyo gukora...

Bimwe mu vyotuma abanyagihugu bakingirwa ingaruka mbi zifatiye kw’ihindagurika ry’ibihe

Gukorana kw'inzego za Reta hamwe no kwibukanya gukurikiza amategeko ni bimwe mu vyotuma abanyagihugu bakingirwa ingaruka mbi zifatiye kw'ihindagurika ry'ibihe. Ivyo ni ivyashikirijwe Umushikiranganji w'ibidukikije,...

T Max ng’iki ico yasezeranye abarundi bamwitezeko

Kuva aho akoreye indirimbo ari kumwe na Vichou munyuma akamara ikiringo kinini ubu ngo yoba ariko aritegura gushira ahabona ibikorwa bishasha ndetse no gukora...

Olga yabwiye Yambi igihe azosubirira I Burundi

Olga ngo umugambi afise n’uwo kugaruka mu Burundi aruko aje azanye ibikorwa bitari bike azoba amaze gukora, kandi bizoba vyifashe neza gusumba uko ubu...